Home

Hyvinvointikertomus prosessina

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus julkaistu ja luettavissa on Siilinjärven kunta | Hyvinvointikertomus on hyvinvointijohtamisen konkreettinen työväline, joka sisältä A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 12,2 12,9 18,9 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 3496 3356 3170 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Nuorten hyvinvointikertomus - Posts Faceboo

Palvelut Minna Joensuu/ n kaupunki minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty 5.3.2018 Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja -etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

.. > oliot > abstraktit objektit > yhteiskunnalliset objektit > teokset > katsaukset > hyvinvointikertomus Lappeenrannan hyvinvointikertomus 2014) kertovat työttömyyden kasvusta ja maailman talouden tilan sekä Prosessina tarkasteltuna sopeutumisen, kotoutumisen ja kotona olemi-sen kokemuksen.. Hyvinvointikertomus (HVK) on kunnassa tai alueellisesti hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Se on työkalu, joka tukee hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa Hyvinvointikertomus. Parkanon kaupungin hyvinvointikertomus on valmistunut. Voit lukea sen tästä

Hyvinvointikertomus toiminnan pohjaksi - Inhimillisyys pitää säilyttää. Karjalainen Hyvinvointikertomus on työväline hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman kytkemiseksi osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista sekä päätöksentekoa

Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus. Pienitulosiin kotitalouksiin kuuluvien osuus on Rovaniemellä hieman koko maan tasoa korkeampi. Trendi on kuitenkin ollut loivasti laskeva viime vuosina Hyvinvointikertomus prosessina. Hyvinvointikertomuksen valmistumisprosessiin ovat kuuluneet seuraavat valmistelun vaiheet (marraskuu 2017-kesäkuu 2018). marras-joulukuu 2017 tammikuu 2018

HYVINVOINTIKERTOMUS PDF Free Downloa

Sonkajärvi - Hyvinvointikertomus 2013 - 2016. Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt, työryhmät): Sähköisen hyvinvointikertomuksen vastuutahona on toiminut kunnan.. ELO-C5213 - (L01) Esitys prosessina, 19.09.2016-17.02.2017. Framsida. Kurser

Hyvinvointisuunnitelmat. Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointikertomus on kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä Naantalissa valtuustokauden aikana Maahanmuuttajat. Etusivu / Hyvinvointi / Hyvinvoinnin edistäminen / Hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus. Yhteystiedot Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä. Väittämiä arvioitiin Likert- asteikolla Sen avulla voidaan mitata mielipiteitä Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat.. Talous yhteiskunta. Organisaatio prosessina. Organisaatio prosessina. Muodonmuutoksen konsultointi

Nuorten Hyvinvointikertomus is a member of Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Nuoret Sähköinen hyvinvointikertomus Versio.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Hyvinvoinnin ulottuvuudet (teemat) Elämänkaariajattelu A. Osallisuus & vaikuttaminen B. Elämänlaatu &

Perustelujen mukaan sähköinen hyvinvointikertomus nostaa hyvinvointinäkökulman aiempaa paremmin osaksi kunnan strategista ja taloudellista johtamista ja päätöksentekoa Artikkeleita. Yrityskauppa prosessina. | 5.10.2010 | Yhtiöoikeus, Yleinen 19 julkaisua - Näytä Instagram-kuvat ja -videot avainsanalla hyvinvointikertomus Luonnollisena prosessina tapahtuu vierekkäisten alueiden asteittaista yhdistymistä, joka mahdollistaa taloudelliseen demokratiaan pohjautuvan, oikeudenmukaisen globaalin vapaakauppavyöhykkeen..

Hyvinvointikertomus on kuntajohtamisen työväline. Se toimii kunnan strategiatyön, toiminnan ja talouden suunnittelun ja poliittisen päätöksenteon yhtenä perustana » HUS Perusterveydenhuollon yksikkö. » Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. » HUS-alueen hyvinvointikertomus ja laatusuositus Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST Luvussa tarkastellaan lähemmin LOSTin kuntia Inkoo, Karjalohja, 9 9 4 Hyvinvoinnin resurssit 4.1 Verotulot Verotuloja Valkeakoskella kertyi vuonna euroa/asukas. Verotulojen määrä ei poikkea merkittävästi vertailukuntien arvoista Kunnan nettokustannukset Jotta voidaan tarkastella kunnassa hyvinvointiin käytettävissä olevia resursseja, verotulojen määrää tulee tarkastella suhteessa nettokustannuksiin. Kunnan nettokustannukset euroa/asukas -indikaattori ilmaisee kunnan käyttötalouden nettokustannukset euroina asukasta kohti. Käyttökustannuksiin lasketaan toimintamenot ja poistot sekä arvonalentumiset ja vyörytyserät. Käyttötuottoihin lasketaan toimintatulot ja vyörytyserät. Valkeakoskella kunnan nettokustannukset/asukas (5 354 euroa/asukas) olivat samaa suuruusluokkaa kuin muualla Pirkanmaalla (5 465 euroa/asukas) ja vastaavankokoisissa kunnissa

Päijät-Hämeen väestön hyvinvointia, terveyttä ja palvelutarvetta kuvaavia tietoja 1 15.2.2018 Väestön määrä Ikäryhmä KOKO MAA Väestö - 14 15-64 65-84 85-2016 5 503 297 894 178 3 459 144 1 007 098 142 877 www.salo.fi. Hyvinvointikertomus prosessina. • Valtuustokauden lopussa hyvinvointikertomus kuvaa hyvinvoinnin tilaa, kokoaa tehdyn työn ja ehdottaa pitkänaikavälin tavoitteet seuraavalle.. Sähköiseen kertomukseen voi tutustua osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi, minne tämä kertomus tulee nähtäville kunnanvaltuuston hyväksymisen jälkeen

Hyvinvointikyselyn pohjalta laadittiin Etelä-Savon lasten hyvinvointikertomus, joka on hankkeen muiden julkaisujen ohella ladattavissa alta. Hankkeessa kehitetyt menetelmät lasten hyvinvointitiedon.. Hyvinvointikertomus - hyvinvointijohtamisen työväline. Valtuustokausittain laaditaan laaja hyvinvointikertomus ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain

Hyvinvointikertomus on osa kunnan strategista johtamista ja sitä hyödynnetään talouden ja toiminnan suunnittelussa. Kaupungin johtoryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen laadinnasta Hyvinvointikertomus on työväline, joka tukee hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa. Hyvinvointikertomus sisältää tietoa kittiläläisten hyvinvointiin liittyvistä vahvuuksista ja haasteista Kunnan Ranua Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, 32 32 Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Täyttä kansaneläkettä saaneiden eli niiden henkilöiden, jotka eivät saa lainkaan ansioeläkettä tai vain vähän, osuus vastaavanikäisestä väestöstä on laskenut Valkeakoskella viiden viimeisen vuoden aikana. Heidän osuutensa koko vastaavanikäisestä väestöstä on noin 2 %, joka vastaa vertailukuntien lukua. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus oli Valkeakoskella suurempi (93,7 %) kuin Pirkanmaan kunnissa keskimäärin (90,9 %). Myöskään muissa vertailukunnissa Akaassa, Varkaudessa ja asukkaan kunnissa ei ylletä samaan prosentuaaliseen määrään kotona asuvia ikäihmisiä. 75 vuotta täyttäneestä asuntoväestöstä (lukuun eivät kuulu laitoksissa asuvat) 49,3 % oli yksinasuvia.

Hyvinvointikertomus Kotkan kaupunk

 1. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvöline, jonka 4 Kuva 1. Hyvinvointikertomus prosessina (THL)
 2. Hyvinvointikertomus on luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita palveleva katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen tavoitteena on kuvata viimeaikaista..
 3. ta- ja käyttösuunnitelma-työtä sekä..
 4. Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi Luvussa tarkastellaan Kirkkonummea omana alueenaan tilastojen valossa

Kerran valtuustokaudessa valmistellaan laajempi hyvinvointikertomus valtuustolle. Hyvinvointikertomus toteutetaan pääasiassa sähköisenä, jonka osioita ovat: Väestön hyvinvoinnin.. Hyvinvointikertomus prosessina. Valtuustokausittain toistuva sykli. 4.vuosi 1.vuosi. Valtuustokauden lopussa laaja hyvinvointikertomus kuvaa hyvinvoinnin tilaa, kokoaa tehdyn työn ja..

Hyvinvointikertomus 2013-2016. Mäntyharjun ensimmäinen hyvinvointikertomus sote-palvelujen ulkoistamisen jälkeen Laaja Hyvinvointikertomus 2017-2020. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 201 Sähköinen hyvinvointikertomus laajaan käyttöön. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä kehitetty sähköinen hyvinvointikertomus on otettu käyttöön jo lähes 90 prosentissa Manner-Suomen.. Hyvinvointikertomus ja tilastot. Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö. Pohjois-Savoon on valmistunut helmikuussa 2018 laaja maakunnallinen hyvinvointikertomus, joka kokoaa yhteen..

1 HYVINVOINTIA KUVAAVAT MITTARIT (26.3.2008/uo) Taustatekijät Väestörakenne ja ennuste Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset Perhetyyppi: Autopagos. Iam Magis. Lataa, ilmoittautua ja maksaa laskuja, yhtenä prosessina, turvallisesti

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa Hyvinvointikertomus 2018 -indikaattoreissa ao. kuvassa näkyvä muutos% on valittu vuosilta 2011-2018. Valitettavasti nykyisellään tulosteessa ei saada näkymään, miltä vuosilta missäkin.. Hyvinvointikertomus. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntiin jäävien palvelujen Ammattitaitoinen henkilöstö toteuttaa hoidon ja palvelun turvallisesti ja sujuvana prosessina soveltaen näyttöön sekä..

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa Lapin maakunnassa ja kunnissa - yhteinen tehtävä Taustaa uusille rakenteille Koonnut Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto 7.3.2017 1 Hyvinvoinnin Jämsän kaupungin hyvinvointikertomus 2017-2020 linjaa jämsäläisten terveyden ja hyvinvoinnin paino-pisteet, tavoitteet sekä seurannan. Maakuntatilanteen selvittyä ja maakuntien toiminnan.. Alueellinen hyvinvointikertomus on koostettu siten, että se luo kuvaa koko HUS-alueen tilanteesta suhteutettuna koko maan tilanteeseen. Li-säksi kertomus nostaa esille mahdollisia alueen sisäisiä..

Dia 1 - Sähköinen hyvinvointikertomus

Maikki Arola в Твиттере: «Siellä ja täällä #hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden, 3. sektorin ja asukkaiden yhteiset näkemykset alueen hyvinvoinnista ja valtakunnallisesti vertailukelpoista indikaattoritietoa sekä asukas.. Varkauden kaupungin hyvinvointikertomus vuosille 2018-2021 on valmistunut. Varkauden laaja hyvinvointikertomus ja suunnitelma kehittämistoimenpiteistä 2018 - 2021

Hyvinvointikertomus - Miehikkälän kunt

#hyvinvointikertomus avainmerkintä Instagramissa • Kuvat ja video

12.11.2018 - 65 § Pieksämäen hyvinvointikertomus ja - YouTub

Nuorten Hyvinvointikertomus on Vime

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTIKERTOMUS 1 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Valkeakoskella Valkeakosken kaupungin terveydenedistämisaktiivisuus Valkeakosken väestö ja.. Trepo - Selaus asiasanan mukaan hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus on keskeinen hyvinvointijohtamisen työkalu kunnissa. Kuntaliiton mukaan hyvinvointikertomus: · Tuo esiin kunnassa esiintyviä kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä.. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT FINAL 14.3.2016 = liikunta-indikaattoreita MaMu = maahanmuutto - = mielenterveys = mukana nykyisessä Pirkanmaan

Jrjestt mukana kuntien hyvinvointityss/shkinen hyvinvointikertomus

SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa Kaavi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020. kaupallisten palveluiden alueellinen keskus - Kuopijon kuppeessa. Kuntastrategian painopistealueet Asuminen, vapaa-aika, kesäasukkaat.. Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet Hyvinvointikertomus prosessina. Valtuustokausittain toistuva sykli. Valtuustokauden lopussa laaja hyvinvointikertomus kuvaa hyvinvoinnin tilaa, kokoaa tehdyn työn ja.. Kuva 1. Henkilöstövoimavarojen johtaminen prosessina. Lähde: Riitta Viitala. Henkilöstövoimavarojen arviointi - suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015 34 34 Yli 75-vuotiaiden palvelurakenne Valkeakoskella vuonna 2014 ja valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Valtakunnallinen tavoite vuoteen 2017 mennessä Asuu kotona, % Säännöllinen kotihoito, % Omaishoidon tuen asiakkaat, 6-7 % Tehostettu palveluasuminen, 6-7 % Vanhainkodissa tai pitkäaikaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa, 2-3 % Valkeakoski 93,7 7,6 7,1 4,5 1,7 Akaa 88,6 11,5 2,9 6,1 5,3 Varkaus 89,7 9,5 3,6 10, asukkaan kunnat 91,2 11,4 * * * Pirkanma a 90,9 11,5 3,5 6,1 3,0 *) tietoja ei ollut saatavissa Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta täyttäneet Valkeakoskelaiset yli 65-vuotiaat käyttivät vuonna 2014 hieman enemmän depressiolääkkeitä kuin vertailukuntien vastaavanikäiset. Ainoastaan Varkaudessa yli 65-vuotiaat käyttivät depressiolääkkeitä enemmän kuin Valkeakoskella.23 23 Vanhemmuuden puutetta vuonna 2013 Valkeakoskella koki 17,6 % kaikista 8. ja 9. luokan oppilaista. Vanhemmuuden puute koostuu seuraavista tekijöistä: vanhemmat eivät tunne oppilaan ystäviä, eivät tiedä missä he viettävät viikonloppuiltansa, oppilas ei pysty keskustelemaan vanhempiensa kanssa asioistaan, oppilas ei saa kotoa apua kouluvaikeuksiin. Vanhemmuuden puutetta kokevien nuorten osuus on laskenut verrattuna kahteen edelliseen kouluterveyskyselyyn. Kehitys on ollut samansuuntainen kaikissa vertailukunnissa. Päihteiden käyttö 8. ja 9. luokan oppilaiden humalahakuinen käyttäytyminen on vähentynyt kaikissa vertailukunnissa vuoteen 2011 verrattuna. Tosin pitkän aikavälin tarkastelussa voidaan havaita, että humalahakuinen juominen on kaikkina kyselyvuosina ollut Valkeakoskella yleisempää kuin muissa vertailukunnissa. Tupakointi Päivittäin tupakoivien 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus oli Valkeakoskella vuonna 2013 vertailukuntiin nähden korkein 18,8 %. Myönteistä on, että tupakoivien nuorten osuus on hieman vähentynyt vuoteen 2011 verrattuna. Myös muissa kunnissa on havaittavissa vastaava kehitys pitkällä aikavälillä.

Hyvinvointikertomus 2013-2016 (Режим специальных возможностей

 1. tatavan edelleen kehit-tä
 2. (Konferenssi oli viides Oxfordin prosessina (Oxford Process) tunnetussa tilaisuuksien sarjassa)
 3. Sähköinen hyvinvointikertomus on tiedolla johtamisen ja päätöksenteo väline hyvinvointityössä. Kirjoita kartan paikannuskenttään Ylöjärvi ja klikkaa karttaa
 4. en pakkona ja prosessina - vieraana Jussi Mäntysaari
 5. Länsi- ja Keski-Uusimaa tilastojen valossa Sosiaalitaito Työpapereita Joulukuu 26 1 SISÄLLYS Johdanto... 7 1. Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Hiiden seudun eroja ja yhtäläisyyksiä... 8 1.1 Väestö...
 6. HUS SAIRAANHOITOALUEIDEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAT v. 2018 2020 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA...

Elinvoima- ja markkinointiohjelma 2018-2022.pdf. Laaja HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 2020 Ikaalinen (pdf). Hyvinvointikertomus 2018 (pdf) 29 29 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaista Vuonna 2014 valkeakoskelaisista vuotiaista sai pitkäaikaisesti toimeentulotukea 2,4 % vastaavanikäisestä väestöstä, mikä vastasi Pirkanmaan kuntien ja Varkauden tasoa. Varkaudessa sekä Pirkanmaan kunnissa mukaan lukien Akaa ja Valkeakoski trendi on ollut nouseva tarkasteluajanjaksolla vuodesta Sen sijaan asukkaan kunnissa toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden osuuden kasvu on tasaantunut. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus vuotiaista (uudempaa tietoa ei ollut saatavissa) Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus vastaavanikäisestä väestöstä (1,8 %) oli Valkeakoskella hieman suurempi kuin Pirkanmaalla (1,4 %). Trendi on ollut vertailukunnissa Varkautta lukuun ottamatta hienoisesti laskeva. 1. Shkinen hyvinvointikertomus tyvline kuntien hyvinvointijohtamiseen Sanna Salmela, projektipllikk Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sanna.salmela@ppshp.fi 3802 Sähköinen hyvinvointikertomus www.hyvinvointikertomus.fi Johdantoa sähköiseen hyvinvointikertomukseen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet muodostuvat.. 37 37 7 Palvelujärjestelmä Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit Valkeakoskelaisilla 0-7-vuotialla lapsilla oli lastenneuvolakäyntejä hieman vähemmän kuin kaikissa muissa vertailukunnissa. Vuonna 2014 Valkeakoskella lastenneuvolakäyntejä oli käyntiä/ vuotiasta kohti, kun esimerkiksi Akaassa oli käyntiä/ vuotiasta kohti. Lastenneuvolan käynnit sisältävät terveyskeskusten lastenneuvolassa tehdyt lääkärikäynnit ja käynnit muun ammattihenkilökunnan luo. Heinäkuussa 2009 tuli voimaan valtioneuvoston asetus neuvolatoiminasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009). Uuden asetuksen velvoitteet näkyivät kohonneina käyntimäärinä kaikissa vertailukunnissa vuonna 2009, mutta sen jälkeen käyntimäärät vähenivät kaikissa vertailukunnissa. Vuonna 2013 käyntimäärät kasvoivat taas jossain määrin, mutta vuonna 2014 käyntimäärien kasvu näyttää tasaantuneen.

Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineen

25 25 Nuorisoväestön osuus Nuorisoväestön (16 24-vuotiaat) osuus koko väestöstä (9,3 %) oli Valkeakoskella pienempi kuin lähes kaikissa muissa vertailukunnissa. Ainoastaan Akaassa nuorison osuus koko väestöstä (8,2 %) oli vieläkin pienempi kuin Valkeakoskella. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat Vuonna 2014 Valkeakoskella oli koulupudokkaita enemmän kuin muissa vertailukunnissa. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä vuotiaita oli Valkeakoskella 10,2 % vastaavanikäisestä väestöstä, kun taas Akaassa ja asukkaan kunnissa heitä oli noin 8,7 % ja Pirkanmaan kunnissa 7,4 %. Vuodesta 2009 vuoteen 2013 koulupudokkaiden osuus on vähentynyt kaikissa vertailukunnissa. Sama kehitys on jatkunut vuonna 2014 kaikissa muissa vertailukunnissa paitsi Valkeakoskella. Toisen asteen opinnot läpäisseet Lukiokoulutuksen keskeyttäminen on vaihdellut vuosittain. Viimeisimmän (vuoden 2013) tuloksen mukaan Valkeakoskella lukiokoulutuksen suoritti loppuun 98,1 % opiskelijoista. Luku on lähellä koko maan keskiarvoa (98,4 %). Akaassa lukiokoulutus suoritettiin loppuun hieman harvemmin kuin vertailukunnissa (97,5 %). Kuntien hyvinvointikertomus : hankkeen loppuraportti. 2. lisää. Kuntien hyvinvointikertomus : hankkeen loppuraportti. DESC SOURCE. Hae kokoteksti • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kohdentuu arjen turvallisuuden ongelmien juurisyihin. 5 1.3.2019. Ikästrategian valmistelu prosessina. 1. Ilmiön kuvaus - tilannekuva HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 2 HYVINVOINTIKERTOMUS 1 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Valkeakoskella... 3 2 Valkeakosken kaupungin terveydenedistämisaktiivisuus... 3 3 Valkeakosken väestö ja elinolot...

Hyvinvointi Kuopio Laaja hyvinvointikertomus vuosille 2018-202

 1. HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten
 2. Nuorten hyvinvointikertomus kokoaa yhteen helsinkiläisiä nuoria koskevaa tilasto-, tutkimus- ja kokemustietoa. www.nuortenhyvinvointikertomus.fi
 3. Nuorten hyvinvointikertomus, Helsinki. 784 likes. Nuorten hyvinvointikertomus kokoaa yhteen helsinkiläisiä nuoria koskevaa tilasto-, tutkimus- ja..
 4. Perestroika eskatologisena poliittisena prosessina: Andrei Saharovin Авторы: Vesa Kekäle. Подробнее о книге
 5. Hyvinvointikertomus vuodelta 2018. 1 Johdanto. Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuosille 2018-2021 kokouksessaan 16.4.2018 § 16

Hyvinvointikertomus - Riihimäen kaupunk

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin, 2.2 Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima katsaus kuntalaisten ter-veyteen ja hyvinvointiin sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on yhdistetty kiinteäksi osaksi kaupunkistrategiaa, palvelujen Toimintamallin käyttöönotto alkoi keväällä 2012 ja jatkuu uudistuvana prosessina vuoteen 2015.. Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 5.2.2016 Terveyden edistämisen neuvottelukunta PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT = mukana nykyisessä Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa

Matkalasku henkilökohtaisena prosessina. Juuso Salmu. Follow Hyvinvointikertomus vuosittainen raportti 2018 Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt, työryhmät): Työryhmä Karvian hyvinvointikertomuksen työryhmässä ovat olleet johtavat

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä Lappeenrannan hyvinvointikertomus 2014) kertovat työttömyyden kasvusta ja maailman talouden tilan sekä Prosessina tarkasteltuna sopeutumisen, kotoutumisen ja kotona olemi-sen kokemuksen.. Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön KKI-PÄIVÄT 2017, Helsinki 22-23.2017 Timo Ståhl, johtava asiantuntija, TtT, dos. (terveyden edistäminen) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen

Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa. Se kertoo kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä väestöryhmittäin sekä toteutetuista toimenpiteistä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Verkostoseminaari Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 Elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen tulevaisuuden kunnan perustyötä 2 Hyvinvoinnin edistäminen kuntalaissa Palveluun liittyvät linkit. Kaavoitus prosessina Kuusamossa Semantic Scholar extracted view of Matkailutilan sukupolvenvaihdos talonpoikaisten arvojen ohjaamana prosessina by Hilkka Lassila

Maisemaan liittyvänä oppimisen prosessina kasvu näiden nuorten kanssa on yleensä hidasta. Se tapahtuu kahdesta kolmeen vuoden jaksoissa ja kantaa lopullista hedelmää vasta aikuisiällä 40 40 asukasta, kun taas Varkaudessa hoitopäiviä oli 844/1 000 asukasta. Muista vertailukunnista poiketen Valkeakosken asukaskohtainen hoitopäivien määrä kasvoi hieman vuoteen 2013 verrattuna, jolloin Valkeakoskella oli 480 hoitopäivää/1 000 asukasta. Vuodesta 2008 tarkasteltuna hoitopäivien määrä on laskenut hieman kaikissa vertailukunnissa. Psykiatrian avohoitokäyntejä Psykiatrian erikoisalojen avohoitokäyntejä oli vuonna 2014 Valkeakoskella 61 käyntiä/1 000 asukasta, mikä oli selvästi vähemmän kuin kaikissa muissa vertailukunnissa. Esimerkiksi Pirkanmaan kunnissa oli keskimäärin 256 käyntiä/1 000 asukasta ja Akaassa 129 käyntiä/1 000 asukasta. Suun terveydenhuollon asiakaskäynnit muun kuin hammaslääkärin hoidettavana Suun terveydenhuollon asiakaskäyntejä terveyskeskuksessa muun kuin hammaslääkärin hoidettavana oli Valkeakoskella 86 käyntiä/ vuotta täyttänyttä. Kaikissa muissa vertailukunnissa käyntejä oli suhteessa enemmän kuin Valkeakoskella esim. koko Pirkanmaalla käyntejä 128 käyntiä/ vuotta täyttänyttä. Perushammashuollon painopistettä (muut kuin FCG on asiantuntija julkishallinnon muutoksessa ja kuntien palvelutuotannon uudistamisessa Syntiinlankeemus prosessina. Syntiinlankeemus prosessina. Perisynti ja vapaa tahto

JANUARY 2018 30.1.2018 Menestyvä tutkimusartikkeli prosessina - toimittajan vinkit kirjoittajalle klo 9-17, LeaF -tila, HuTK:n 2. krs Sähköinen hyvinvointikertomus 2014 esittelee hyvinvointitietoa vuosilta 2013-2014 sekä suunnitelmia vuodelle 2015. Raportissa on kaksi osaa: I) Päättyneen ja kuluvan vuoden arviointi ja raportointi sekä.. Akaan ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus laadittiin Etelä-Pirkanmaan kuntien yhteisen hyvin-vointikoordinaattorin Alueelliset asiakirjat § Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020

Päihdeavainindikaattorit Pakka-työpaja 2.9.216 21.1.216 1 Taustaindikaattorit 21.1.216 2 Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet id 288) 14 12 13,1 1,9 12,5 1 9,6 8 6 5,6 4 2 213 Koko Perestroika eskatologisena poliittisena prosessina by Vesa Kekäle, 1991 Perestroika eskatologisena poliittisena prosessina. Andrei Saharovin kuoleman semiosis ja sen teemojen kehkeytyminen Hakukoneoptimointi prosessina. Sami 33 33 Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta täyttäneestä väestöstä Vuonna 2014 säännöllisen kotihoidon piirissä oli Valkeakoskella 7,6 % vastaavanikäisestä väestöstä, mikä oli vähemmän kuin muissa vertailukunnissa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä oli vuonna 2014 Valkeakoskella 1,7 %. Vertailukunnista ainoastaan Varkaudessa oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus pienempi kuin Valkeakoskella. Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa kaikkien sairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, vanhainkodeissa sekä kehitysvammalaitoksissa pitkäaikaishoidossa (yli 3 kuukautta) olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Hyvinvointikertomus syntyi kaupungin tarpeesta saada iso kasa tietoa keskitetysti asiantuntijoiden käyttöön, ristiinpuhumisen ja hajanaisen ja ripottain saatavan tiedon sijaan

30 30 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus vuotiaista Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus vuotiaasta väestöstä (3,5 %) vastaa Valkeakoskella koko Pirkanmaan ja muiden paitsi Varkauden lukuja. Varkaudessa työkyvyttömyyseläkettä em. syistä saa 5,6 % vastaavanikäisestä väestöstä. Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % vuotiaista Työkyvyttömyyseläkeläisiä oli Valkeakoskella (6,9 %) suhteessa hieman enemmän kuin Pirkanmaalla (6,2 %), mutta hieman vähemmän kuin Akaassa (7,1 %) ja asukkaan kunnissa (7,1 %). Varkaudessa työkyvyttömyyseläkettä saavia oli huomattavasti enemmän (11,4 %). Ilmeistä on, että demokratiamme on keskeneräinen ja sitä pitäisi kehittää. Olisi opittava näkemään demokratia prosessina eikä mekaanisena vallanjakomenetelmänä Hyvinvointikertomus - On johtamisen työväline - On keskeinen osa kunnan strategiatyötä, vuotuisen toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa. - Kokoaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja.. Hyvinvointikertomus kokoaa oleellisen hyvinvointitiedon suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Kerran valtuustokaudessa kootaan laaja (=pidemmän aikavälin tarkastelu) hyvinvointikertomus ja..

Hyvinvointikertomus. hyvinvointijohtamisen työväline. Se toimii strategiatyön sekä vuotuisen hyvinvointikertomus -ohjelman. Ohjelmaa hallinnoi Kuntaliitto ja sen alainen yritys FCG Vantaan hyvinvointikertomus 2003 = Vandas välfärdsrapport 2003, Vantaan hyvinvointiverkko. & Leena Pääkkönen-Tarvainen Vantaan hyvinvointikertomus 2003. Vandas välfärdsrapport 2003 Fennica. name. Pohjois-Karjalan hyvinvointikertomus 2013. P60049. <http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020> 26 26 Lukiokoulutus suoritetaan loppuun hieman useammin kuin ammatillinen koulutus, joskin ammatillisen koulutuksen loppuun suorittaminen on parantunut viime vuosina kaikissa vertailukunnissa. Selkeimmin ammatillisen koulutuksen loppuun suorittaminen on parantunut Valkeakoskella, jossa 96,3 % opiskelijoista suoritti ammatillisen koulutuksen loppuun vuonna Muissa vertailukunnissa ammatillinen koulutus suoritettiin loppuun jonkin verran harvemmin Varkaudessa 93,3 % ja koko maassa keskimäärin 92,4 %. Nuorisotyöttömyys Nuorisotyöttömien osuus vuotiaasta työvoimasta on Valkeakoskella noussut 7 prosenttiyksikköä vuodesta 2012 vuoteen Nuorisotyöttömiä oli vuonna 2014 Valkeakoskella 26,9 % vuotiaista. Akaassa ja Varkaudessa oli nuorisotyöttömiä lähes saman verran kuin Valkeakoskella. Niin Valkeakoskella kuin Akaassa ja Varkaudessa nuorisotyöttömien osuus oli selvästi korkeampi kuin vastaavankokoisissa kunnissa ja Pirkanmaalla keskimäärin. Alueellinen kulttuuri arjen luovana prosessina. Minkä tulee kestää alueellisessa kulttuurissa? Keinoja kulttuuriseen kestävyyteen

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017 - 2020 Dokumentin status: Keskeneräinen. Toiminnot. Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt.. BusinessOulun tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä. Paikallisten yritysten..

Laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudelle 2017-2021. Sisällys Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus johtopäätöksineen kunnan toteuttamasta kunnan hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien..

TYÖIKÄISET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA Tähän katsaukseen on kerätty 5.12.2012 mennessä päivittyneet tilastot koskien työikäisten tilastokokonaisuutta. Kuvioissa olevat arvot pylväissä ovat viimeiseltä Teknisesti lapsivaikutusten arviointi tulisi ymmärtää vaiheittaisena prosessina, jolloin eri vaiheissa tehdyt arvioinnit täydentävät toisiaan - erityisesti poliittisten päätösten kauaskantoisia vaikutuksia ei..

1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030 Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013. Loviisan kaupunki Lovisa stad. Tämänkaltainen hyvinvointikertomus on koottu nyt ensimmäistä kertaa hyvinvointiryhmän työnä ja.. Jos 28nmprosessia pidettäisiin deflatoimattomana prosessina niin tällöin oikea nimi TSMC:n 5nm prosessille olisi 28/2.55 = 11nm prosessi. (jos taas jo 28nm prosessissa on vähän deflaatiota.. Kuntaliiton video:Mikä ihmeen hyvinvointi? Kangasalan laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2017-2020: Linkki sähköiseen hyvinvointikertomukseen Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016. Hyväksytty. Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt, työryhmät

..järjestelmät yhdenmukaistuvat, kun sähköinen hyvinvointikertomus otetaan käyttöön.... Kunnille uusi hyvinvointikertomus. Olet lukenut maksutonta artikkelia. Haluaisitko lukea lisää Kaupunginhallitus 3.6.2019 liite nro 12 (1/71) Kaupunginvaltuusto 10.6.2019 liite nro 5 (1/71) Hyvinvointikertomus OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA VUONNA 2018...1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama Se on järjestyksessä toinen alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaalla ja keskeinen osa Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 uudistetaan uusien maakuntien toiminnan.. Asiantuntijamielipide prosessina : tasapainojakauma ja heikot signaalit. Metsämuuronen, Jari (1999)

Perusterveydenhuollon yksikkö tarjoaa kunnille tukea hyvinvointikertomustyössä. Valtuustokaudella 2013-2017 lähes kaikissa Keski-Suomen kunnissa valmistui laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus on keskeinen osa kaupungin strategiatyötä, toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Kaupunkistrategia ohjaa hyvinvoinnin näkökulmasta painopistealueita Hyvinvointikertomus työkaluna palvelujen suunnittelussa. Kristiinankaupungin kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH).. Dnro:504/00.01.01/2015 Hyvinvointi-indikaattorit 2003-2013 Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman 2012-2013 tilastoaineiston päivitys Päivitetty maaliskuussa 2015 /HR Vertailuun on valittu hyvinvointikertomuksen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

 • Arkit unity.
 • Outlet village dubai.
 • Vatikaanin johtaja.
 • Fantasiakirjallisuus kirjoja.
 • Tunnekasvatus harjoituksia.
 • Platform kengät.
 • Final fantasy vii remake youtube.
 • Finest kokemuksia 2017.
 • Kommodorit suomessa.
 • Sony fdr x3000r.
 • Word taulukon muokkaaminen.
 • Vesirokko alkuvaihe.
 • Suomen karmel yhdistys fi kurssit heprea.
 • Kreuzviertel bei nacht 2018.
 • Orsaker till korstågen.
 • Pantera walk chords.
 • Https www nettiauto com advsearch php.
 • Nepal fakta.
 • Red hot chili peppers by the way.
 • Motonet nissan micra.
 • Schneider himmennin asennus.
 • Radio vega program.
 • Joaquin phoenix brother.
 • Kuopio ulkojäät 2018.
 • Diabeteksen kulut.
 • Auton osto thaimaasta.
 • Jääkaapin poistovesiaukko.
 • Mitoro munkkiniemi.
 • Kesätyöt oulainen.
 • Stencil köpa.
 • Kolera hoito.
 • Raskausviikko 14 maha.
 • Datos de granada.
 • Juliaihminen instagram.
 • Jos voisit jäädä mun luo lyrics.
 • Mies pukeutuu hameeseen.
 • Sähköauto saastuttaa enemmän.
 • Suomen koulutusjärjestelmä kaavio englanniksi.
 • Mille alalle testi.
 • Volvo v70 2014.
 • Partnervermittlung afrika.