Home

Kokonaistuottavuus

Kehitys Suomessamuokkaa muokkaa wikitekstiä

.. Markkinakysyntä ja joustot a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää. Markkinoiden kysyntäkäyrä saadaan laskemalla Tuotantofunktion avulla voidaan yksinkertaisesti kuvata taloudellisen kasvun mekanismia. Taloudellinen kasvu on taloudellisen yhteisön aikaansaaman tuotannon lisäys. Se ilmaistaan tavallisesti vuotuisena kasvuprosenttina, joka kuvaa (reaalisen) tuotoksen (kansantuotteen) kasvua. Taloudellinen kasvu syntyy kahden tekijän vaikutuksesta niin että voidaan puhua kasvun komponenteista. Nämä komponentit ovat tuotantopanosten lisäys ja tuottavuuden lisäys.[2] Näiden tekijöiden erottaminen on tärkeää, kun halutaan ymmärtää kasvun hyvinvointivaikutuksia. Tuottavuuden kasvusta johtuva taloudellinen kasvu johtaa yhteisössä (yrityksessä ja kansantaloudessa) aina tulojen kasvuun, jonka määrä on tuottavuuden kasvun suuruinen. Tästä syystä taloudellisessa kasvussa on tärkeää tuottavuuden kasvu, joka luo lisätuloja ja niillä saatavia hyvinvointivaikutuksia. Tuotantopanosten lisäyksestä johtuva taloudellinen kasvu toteutuu siten, että tuotoksen kasvulla maksetaan tuotantopanosten määrän lisäys. Tuotantopanosten lisäyksestä johtuva taloudellinen kasvu on tärkeää silloin, kun tuotantoresurssit ovat vajaakäytössä. Esimerkiksi työttömyyden vallitessa tuotantopanosten lisäykseen perustuva taloudellinen kasvu merkitsee lisätuloja yhteisölle,koska kasvun ansiosta työllistetyt alkavat saada tulonsa tuotannosta. Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen Kauko Aronen 4.6.2013 Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden a sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002 2011

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen - tukea suunnitelmatyöhön Työkokous 6.10.2009 Pekka Ojaniemi Lastensuojelun suunnitelma Tuottavuus syntyy reaaliprosessissa, tuottavuushyödyt jaetaan tulonjakoprosessissa ja nämä kaksi prosessia muodostavat tuotantoprosessin. Tuotantoprosessi ja sen osaprosessit reaaliprosessi ja tulonjakoprosessi tapahtuvat käytännössä samanaikaisesti, mistä syystä niistä ulospäin näkyvä tuotantoprosessi on tunnistettavissa ja mitattavissa. Reaaliprosessi ja tulonjakoprosessi ovat laskennan keinoin tunnistettavissa ja siitä syystä analysoitava erikseen, jos haluaa ymmärtää tulonmuodostuksen logiikkaa tuotannossa. Näkökulmia kunnan talouden tasapainon tulkintaan 18.6.203 Kuntaliitto Lotta-Maria Sinervo HTT, yliopistonlehtori Julkinen talousjohtaminen Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto +358503186035 lotta-maria.sinervo@uta.fi Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen Miksi tietoja tarvitaan Yhteiskunnallinen työnjako hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Kotitalouksien tuotanto

Julkinen talous 2012 Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2010 Paikallishallinnon koulutuksen ja terveydenhuollon tuottavuus heikkeni vuonna 2010 Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen ja terveydenhuoltopalveluiden KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Mittarityöpaja Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita 26.1.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sote-uudistuksessa sosiaalityöhön tarvitaan toimivat vaikuttavuuden arvioinnin Tuottavuusparadoksi on ilmiö, johon talouden nobelisti Robert Solow[32] kiinnitti huomiota sarkastisella kommentillaan ”Tietokoneiden aikakausi näkyy kaikkialla muualla paitsi tuottavuustilastoissa” ('You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics') Ilmiö on tulkittu paradoksiksi, näennäisesti järjenvastaiseksi, sen perusteella, että huima tietotekniikan kehitys ja panostus eivät ole tulostuneet positiivisina tuottavuuslukuina. Ilmiötä sinänsä ei ole kiistetty, mutta sen tulkinnassa on kaksi koulukuntaa. Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan Kokonaistuottavuus määritetään kasvun lisäämisellä jokaiselle kolmelle tekijälle. Työn tuottavuuden kasvu. Yrityksen toiminnan perusta on järkeväja käytettävissä olevien resurssien, myös työvoiman.. Kustannusten minimointi, kustannusfunktiot Luvut 20 ja 21 Marita Laukkanen November 3, 2016 Marita Laukkanen Kustannusten minimointi, kustannusfunktiot November 3, 2016 1 / 17 Kustannusten minimointiongelma Kokonaistuottavuuden kaava muotoillaan yleensä seuraavasti:[3][4][5][6] Kokonaistuottavuus voidaan laskea arvonlisäykseen tai tuotokseen perustuen. Se saadaan kun arvonlisäyksen (tai tuotoksen) muutoksesta vähennetään pääoman ja työvoiman kontribuutioiden..

Kokonaistuottavuus Käsitteet Tilastokesku

Tuottavuusparadoksimuokkaa muokkaa wikitekstiä

Leikkausyksikön kokonaistuottavuus kasvoi n. 30 % tekonivelpäivien osalta (Taulukko 20). Työtunnit salipäivää kohden pienenivät ja samaan aikaan salikohtainen tuotos kasvoi 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen 5 6 Johtopäätökset Lähteet Liite 1: Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastossa käytettävät volyymi-indikaattorit ja niiden lähteet Liite 2: Perusterveydenhuollon avohoidon suoriteindikaattorit... 97Taloudellisessa toiminnassa voidaan tunnistaa työnjakoon perustuen tuotanto ja kulutus. Tuotanto on prosessi, jossa yhdistellään erilaisia aineettomia ja aineellisia tuotannon välineitä niin, että syntyy kulutuksen välineitä. Sitä tapaa, jolla tuotannontekijät yhdistellään tuotannossa tuotoksen aikaansaamiseksi, kutsutaan teknologiaksi. Teknologia voidaan kuvata matemaattisesti tuotantofunktion avulla. Se kuvaa erilaisten panosyhdistelmien ja tuotoksen välistä riippuvuutta. Tuotantofunktio on tuotannon suorituskyvyn kuvaaja ja tuottavuus sen konkreettinen mitta.

Työn tuottavuus ja kokonaistuottavuus Esimerkkilaskelma - YouTub

kokonaistuottavuus suomesta englanniksi - RedFox Sanakirj

 1. Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten
 2. Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen
 3. Tuottavuus diskurssina miten tuottavuus rantautui sosiaalipolitiikkaan? Sosiaalityön kehittämisen foorumi 15.11.2012, Socca Elina Aaltio, VTM, jatko-opiskelija Helsingin yliopisto, politiikan ja talouden
 4. Kokonaistuottavuus on, että talouspäätöksissä otetaan huomioon kokonaistalouden tasapaino. Yritysten on lisättävä tuottavuuttaan parantamalla tuotteidensa laatua, kehittämällä niiden..
 5. Sopimusten hinnoittelu Osakkeiden hinta Kokonaistuottavuus. Alle keskiarvon Ei-suosiollinen innovaatioille. Kustannuslisähinnoittelu Laskeva tai tasainen Ylituottoinen

7 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tausta There can be no economy where there is no efficiency - Benjamin Disraeli, 1868 Väestö ikääntyy ja sen kuntoisuus kasvaa, uusia hoitomenetelmiä otetaan käyttöön erikoissairaanhoidossa, tulo- ja koulutustason kohoaminen nostaa palveluihin kohdistuvia vaatimuksia, yksinasumisen yleistyminen lisää kotihoidon tarvetta ja koulutussektori joutuu vastaamaan yhä kasvavaan koulutetun työvoiman tarpeeseen ikäluokkien jatkuvasti pienentyessä. Kaikki nämä ovat ongelmia, joihin kuntien odotetaan vastaavan: kunnilla on suuri vastuu sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulutuspalveluiden järjestämisessä. Erityisesti väestön ikääntyminen on suuri uhka julkistalouden kestävyydelle, sillä se lisää väistämättä julkisen sektorin menoja ja velvoitteita. Samaan aikaan myös julkisen toiminnan rahoitusmahdollisuudet heikkenevät, sillä pienenevät työikäiset ikäluokat nostavat työvoimakustannuksia, julkisten menojen kasvu johtanee verotuksen kiristymiseen ja ikääntyvä työvoima heikentää työn tuottavuuden kasvua (Kangasharju 2007, 2.) Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydin koostuu julkisista palveluista ja sosiaalisista tulonsiirroista. Nämä hyvinvointimenot ovat vuosittain noin 50 miljardia euroa, josta melkein puolet aiheutuu sosiaali-, koulutus- ja terveyspalveluiden tuotannosta (ibid. 1). Kun summaa verrataan esimerkiksi bruttokansantuotteeseen, joka vuonna 2007 oli IMF:n mukaan noin 245 miljardia euroa, ei ole yhdentekevää, miten ja mihin summa käytetään. Vastauksena huoliin rahankäytön tehokkuudesta julkinen sektori on suunnannut yhä enemmän voimavaroja tuottavuuden kehittämiseen: esimerkiksi valtioneuvoston kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eli PARAS-hankkeen tavoitteena on palvelurakenteiden, tuotantotapojen ja prosessien kehittäminen palvelujen laadun ja saatavuuden varmistamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi, kun taas Kuntaliiton Kunta- Tuottavuus-hanke tähtää peruspalvelujen tuottavuuden parantamiseen uudistamalla palveluprosesseja edistämällä palveluihin liittyvää tuotekehitystä ja tuotteistusta sekä vahvistamalla muutosjohtajuutta. 1 Firman kokonaistuottavuus sitten tietysti määrää palkanmaksuvaran, mutta tuo ei todellakaan jyvity yksilöllisen tuottavuuden mukaan läheskään täysin

Video: Väitöskirja

Reaaliprosessissa aikaansaatu tulomuutos + 58,12 yksikköä on tuotantoprosessin määrämuutosten eli tuottavuus- ja volyymimuutosten yhteisvaikutus. Koska tuottavuus ja volyymi ovat tuotantofunktion muuttujia, voidaan muutosta kutsua myös tuotantofunktion muutoksen aikaansaamaksi. Kokonaistuottavuus: Saatua tuotantoa ylläpidetään suhteessa kaikkien tuotannon aikana mukana olevien tekijöiden summaan. Marginaalinen tuottavuus: Se on ylimääräinen tuotanto, joka saadaan.. Kun haluat todella laajan sanakirjan, suosituksemme on Redfox Pro -palvelu. Se sisältää suur- ja erikoisalojen sanakirjat sekä monipuolisen kieltenopetuksen. Maksullinen Redfox Pro sanakirja sisältää suomenkielisiä hakusanoja yli 800 000. Terveyspalveluiden oikeudenmukaisuuden tutkimus Metodifestivaali 2015 Sonja Lumme 1 Esityksen rakenne Terveyspalveluiden tutkimus rekisteriaineistoilla Oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa Rekisterit Oikeudenmukaisuuden

Viitteetmuokkaa muokkaa wikitekstiä

Tilastokeskuksen lukujen mukaan kuntien palvelutuotannon kokonaistuottavuus on laskenut lähes joka vuosi koko 2000-luvun ajan. Kaikkein voimakkainta tuottavuuden lasku on ollut sosiaali- ja.. taloudellinen toiminta, muutosten ennakointi rajapintojen huomiointi, ei sektorikohtaista ajattelua kokonaistuottavuus edellyttää koko prosessin tarkastelua liikkeenjohdolliset periaatteet.. TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen Toimiiko suuruuden ekonomia sosiaali- ja terveyspalveluissa? Tutkimusnäkökulma Antti Moisio VATT MAISEMA-SEMINAARI 2013 Tampere, Hotelli Ilves 6.2.2013 GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT)

Browsing by Keyword kokonaistuottavuus

Kansantalous 2017 Tuottavuustutkimukset 2016 Työn tuottavuus kasvoi 1,2 prosenttia vuonna 2016 Kansantalouden tilinpidon arvonlisäyksen volyymin ennakkotietoihin perustuva työn tuottavuuden kasvuvauhti Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen 12.6.2014 Hannele Savioja Valtakunnallisten tavoitteiden asettaminen 20 suurimman kaupungin työ: kuntien, ministeriöiden, THL:n, VATT,

Etlan julkaisun mukaan Suomen teollisuuden kokonaistuottavuus kasvoi 1990-luvulla noin 20 prosenttiyksikköä ja saavutti Yhdysvaltain tason Markkinataloudessa vallitseva kilpailu pitää huolen siitä, että tuotannossa aikaansaatu tuottavuuden kasvu jaetaan ennemmin tai myöhemmin sidosryhmille. Tätä ilmiötä voi havainnollistaa laatimalla tuottavuuden ja tulonjaon kehitykselle aikasarjat. [23][24][25][26]

Kehittyvissä talouksissa kokonaistuottavuus on huomattavasti korkeampi kaupungeissa kuin maaseudulla, sillä työntekijöiden siirtyminen pellolta kuokan varresta kaupungin rakennustyömaille ja.. KUNTIEN TUOTTAVUUSKEHITTÄMINEN MAHDOLLISUUDET JA SUDENKUOPAT Taloustorstai, Helsinki, Kuntatalo, 22.11.2018 Jarmo Vakkuri Professori, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, jarmo.vakkuri@uta.fi ESITELMÄN Rakennetaan vaurautta. SalkunRakentaja on suosittu sijoittamiseen, talouteen ja raha-asioihin keskittyvä sivusto

Tuottavuus - Wikipedi

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Kalevi Luoma To be or Well be IV seminaari Oulu 11.2.2010 Julkisen talouden kestävyysvaje Suomen julkisessa Kansakunnan tasolla kilpailukykyyn liittyy vain tuottavuus. Elintason nousu riippuu yritysten kyvystä saavuttaa korkea tuottavuus ja kasvattaa sitä aikaa myöten. Tehtävänämme on ymmärtää miksi näin käy. Tuottavuuden jatkuva kasvu edellyttää, että talous kehittyy kaiken aikaa. Yritysten on lisättävä tuottavuuttaan väsymättä parantamalla tuotteidensa laatua, kehittämällä niihin toivottuja ominaisuuksia, parantamalla tuotantotekniikkaa ja tehostamalla tuotantoa.[30]

TAMPEREEN KAUPUNGIN TUOTTAVUUS 2002 2007

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Juha Tarkka Tieteiden yö 13.01.2005 Suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa Yksinkertainen väite: vapaan kilpailun oloissa kunkin Kokonaistuottavuus - Teollisuus. Sähkötekn. v. Metallinjalost Paperi & sellu Puutavaran v. Elintarvikk. v Voimakkaimmin kokonaistuottavuus on lisääntynyt sähköteknisellä toimialalla, jossa nousu on.. maissa. Kokonaistuottavuus mittaa maan organisaatioiden. tehokkuutta erilaisten tuotantopanoksien (työvoima, teknologia, ym.) käytössä.1 Kuviosta 6. nähdään, että tuottavuuserot euroalueen eteläisten

Vantaan hyvinvointipalveluiden kokonaistuottavuus vuosina - PDF

16 2.2.2 Tuottavuus ja tehokkuus Saaren (2007, 163) mukaan tehokkuus on tavoitteellisen toiminnan yleiskäsite, joka kertoo tuotetun arvon ja sen vaatiman uhrauksen suhteesta. Tehokkuuden tunnusluvut ovat useimmiten suhdelukuja kuten liikevaihto per henkilö, sillä mielekäs suhdeluku voidaan muotoilla myös keskenään yhteismitattomista suureita. Näitä tunnuslukuja on monenlaisia, esimerkkeinä vaikkapa kansantalouden tehokkuuden mittari BKT per asukas, liiketoiminnan tehokkuuden mittari kannattavuus tai tässä tutkimuksessa kohteena oleva reaaliprosessin tehokkuuden mittari tuottavuus. Saari (2007, 163) tarkentaa vielä, että tehokkuuden mittarit kertovat yleensä vain osatotuuden jonkin toiminnan tuottavuusvaikutuksista. Siksi tehokkuuden mittareista puhuttaessa on syytä perehtyä tarkasti niiden todelliseen sisältöön ja pyrkiä mahdollisimman perusteellisesti ymmärtämään niiden vaikutukset kokonaistuottavuuteen. Kuvio 2.1 Tehokkuus ja tuottavuus Mikäli kaikki toiminnan sitomat panokset ja sen tuottamat tuotokset otetaan huomioon, voidaan käyttää erityistä sisällöltään tuottavuudelle läheistä teknisen tehokkuuden käsitettä (Coelli et al. 2005, 3). Teknisesti tehokas yritys tuottaa heidän mukaansa määrätyillä panoksilla suurimman mahdollisen tuotoksen. Siten teknisesti tehokas yritys voidaan muodollisemmin määritellä yritykseksi, joka toimii tuotantomahdollisuuksien 10 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen Oheisessa taulukossa on esitetty tuotannon lisäarvolaskelma perusesimerkin luvuin. Perusesimerkki on pelkistetty tuloslaskelma, jota voidaan käyttää havainnollistamiseen ja mallintamiseen. Pelkistettynäkin se sisältää kaikki todellisen mittaustilanteen ilmiöt, joista tärkein on tuotos- ja panosrakenteen muutos kahden ajanjakson välillä. Perusesimerkki toimii siis tuotannon havainnollisena ”pienoismallina” ilman, että mitään todellisen mittaustilanteen piirteistä menetetään. Käytännössä tuotteita ja panoksia voi olla satoja, mutta mittauksen logiikka ei muutu siitä, miten se esitetään perusesimerkin avulla. Mittauksen tarkkuuden kannalta on tärkeää, ettei erilaisia tuotoksen ja panoksen eriä yhdistellä. Mittaaminen on yleensäkin tarkkaa vain silloin, kun mittaamisen kohde on laadultaan homogeeninen.

Terveyskeskusten hammashuollon kokonaistuottavuus

Tuotannon tuottavuus on markkinatuotannossa tärkeä tulonmuodostuksen tekijä, jota usein voidaan myös mitata ja ymmärtää kvantitatiivisena suureena. Julkisessa tuotannossa ja kotitalouksien tuotannossa tuottavuus tarkoittaa sitä kuinka paljon ja minkälaista tarpeentyydytystä saadaan käytetyillä tuloilla. Tässä artikkelissa tarkastellaan ainoastaan markkinatuotannon tuottavuutta. Kokonaistuottavuus voi kasvaa, mutta sen hedelmät jakautuvat epätasaisesti eikä kasvu välttämättä synnytä lisää työpaikkoja. Julkisten instituutioiden kyky tasata hyötyjä perinteisen talous-, elinkeino.. 20 taisi huomioon molemmat. Tällöin parempaa työtä tekevä terveyskeskus saattaa tuottavuusmittareilla tarkasteltuna helposti näyttää tehottomia laitoksia vähemmän tuottavalta. Mittaamisen helppouden vuoksi useimmissa käytännön tuottavuustutkimuksissa joudutaan turvautumaan toimintojen lukumääriin. Kuten edellä on jo mainittu, tällöin kilpailullisilla markkinoilla tuotteiden hintaan sisältyvät laatu ja kohdentuminen jäävät tällöin täysin huomiotta (Kangasharju 2007, 10). Ongelmaa lisää se, että tilastoitavien volyymi-indikaattorien kokoaminen on toistaiseksi varsin puutteellista. Vaikka eri hallinnonaloilla eri valtioissa ympäri maailmaa on pyritty kehittämään informaation keräämistä ja keräämisen laajuutta (Tilastokeskus 1999, 18), on saatavissa oleva data vielä hyvin rajallista. Esimerkiksi koulutuksen tuotosta voitaisiin parhaassa mahdollisessa tilanteessa vertailla opetustuntien määrällä opetusaineittain huomioiden myös oppimistulokset, kun taas tällä hetkellä suomalainen aineisto rajoittaa koulutuksen tuotoksen mittaamisen lähinnä oppilasmäärään eriasteisissa oppilaitoksissa. Laadun huomiointiin toimintoja mittaavien volyymi-indikaattoreiden ohella on kehitetty monenlaisia ratkaisuita. Erikseen tuskin tarvitsee perustella, että Iso-Britanniassa kansantalouden tilinpitoon liittyvässä koulutuspalveluiden tuottavuuslaskennassa käyttöön otettu automaattinen laadun paraneminen 0,25 prosentilla vuodessa on varsin perusteeton ratkaisu (Simpson 2006, 10). Toimivampana ratkaisuna voidaan pitää esimerkiksi Tilastokeskuksen kunta- ja kuntayhtymien tuottavuustilastoissa ikäihmisten palveluissa käyttämiä RUG-III/22-kustannuspainoja, jotka ottavat hoitopäivien ohella huomioon myös potilaiden tarvitseman hoidon vaativuuden (Hautakangas et al. 2007, 144). Euroopan tilastovirasto on antanut ohjeistuksen muun markkinattoman tuotoksen volyymi-indikaattoreista kansantalouden tilinpitoa varten. Sen mukaan volyymiindikaattoreiden pitää kattaa kaikki ulkopuolisille tuotetut tuotteet, kukin tuotos pitää painottaa kustannuksilla, tuotokset pitää määrittää mahdollisimman hienojakoisella jaolla homogeenisiin tuoteryhmiin ja indikaattoreissa pitää huomioida laadun muutokset. (Ibid. 2007, 142.) On selvää, että tässä on kyse ennen kaikkea eräänlaisesta parhaasta toimintatavasta: kaikkien tuotteiden huomioonottaminen tai vaikkapa laadun huomioiminen kaikessa tuotoksessa on käytännössä mahdotonta. Siten realistisena ta- 14

Mittaustuloksia voidaan havainnollistaa mallein ja graafisin esityksin. Oheinen kuva havainnollistaa prosessien välisiä kytkentöjä muutosta kuvaavin indeksein. Indeksiesitys on havainnollinen siitä syystä, että muutosten suuruudet ovat vertailukelpoisia. Luvut ovat peräisin edellä esitetystä laskentaesimerkistä.[21][22] Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3.2011 Kansantalouden tilinpito Kansainvälinen talouden kuvaus-

Kuntien tuottavuuden mittaaminen. KEHTO-FOORUMI 3.10.2013 Kauko Aronen

Reaaliprosessissa tapahtuu tuotannon tuloksen tekeminen, jota voidaan kuvata tuotantofunktion avulla. Se tarkoittaa tuotannossa tapahtumasarjaa, jossa eri laatuiset ja määräiset tuotannon panokset yhdistellään eri laatuisiksi ja määräisiksi tuotteiksi. Tuotteet voivat olla fyysisiä tavaroita, aineettomia palveluja ja tavallisesti niiden yhdistelmiä. Tuottajan tuotteisiin luomat ominaisuudet merkitsevät lisäarvoa kuluttajalle, joka jaetaan markkinoilla hinnan perusteella kuluttajan ja tuottajan kesken. Näin syntyvät kuluttajan lisäarvo ja tuottajan lisäarvo. Tuottajan lisäarvo on reaaliprosessin tulos eli reaalitulo. Reaalitulo on reaalituotoksen ja reaalipanoksen erotus (reaalituotos – reaalipanos). Suhteellisesti mitattuna reaalitulo tarkoittaa tuottavuutta eli reaalituotos per reaalipanos.[8][9][10] Serviisin kokonaistuottavuus on kasvanut joka vuosi lu-kuun ottamatta vuotta 2012. Ateriapalveluissa pystyt-tiin Serviisin mukaan edelleen kehittämään tuottavaa toimintamallia vuonna 2012, mutta.. Kokonaistuottavuus heikkeni edelli‐ sestä vuodesta 0,9 %. SOTE‐palautteen kyselyssä arvosa‐ nan 4 tai 5 antaneita oli 63,5 % (ed. v. 63,6 %) eli tavoitetasoa ei vuonna 2018 saavutettu Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden käsitteet Versio 6.7.2012 Johdantoa kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden käsitteisiin Käsitemäärittelyssä tavoitteena selkeys, johdonmukaisuus ja käytettävyys, ei

Tuottavuus - Miksi Lännen? - Lännen - Tuotteet - LännenVesa Vihriälä: Millä kasvua voidaan edistää?

Valtion kokonaistuottavuus pysyi edellisvuoden tasoll

 1. tojen perusta on rationaalinenja käytettävissä olevien resurssien, mukaan lukien..
 2. toihin käytettävien henkilöresurssien osuuden vähentämisestä toteutui
 3. Kokonaisvaikuttavuus 4.5.2. Kokonaistuottavuus 4.5.3. Kokonaistuottavuus on kunkin tulosalueen tuottavuuksien painotettu summa (Rajavalvonnan tuottavuus 45 %, rajatarkastusten tuottavuus 45..

Hyödykejoukon määrän ja laadun muutoksia mitataan taloustieteessä kiinteähintaisin suurein eli reaaliarvoilla. Kokonaistuottavuus on siis tuotoksen reaaliarvo jaettuna panoksen reaaliarvolla eli tuotoksen reaaliarvo reaaliarvoisen panoksen yhtä yksikköä kohti. Lukiokoulutuksen kokonaistuottavuus säilyy en-nallaan tai paranee/ Lukiokoulutuksen toteutunut kokonaistuottavuus (panosten ja tuoton suhde) on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2010 Osatuottavuudella tarkoitetaan tuottavuuden mittausta, joka on tuotoksen ja yhden panostekijän suhde. Tunnetuin osatuottavuuden mittari on työn tuottavuutta kuvaava mittari tuotos per työpanos. Joskus on käytännöllistä käyttää tuotoksena jalostusarvoa. Näin mitattua tuottavuutta kutsutaan jalostusarvotuottavuudeksi. Tuottavuutta voidaan tarkastella myös kustannuslaskennassa yksikkökustannusten avulla. Tällöin on yleensä kysymys standardikustannuslaskennan tietojen hyödyntämisestä tuottavuusmittauksissa. Tehokkuuden tunnuslukuja, jotka kertovat tuotetun arvon ja sen vaatiman uhrauksen suhteesta jotain, on käytettävissä yleensä suuri määrä. Ne ovat yleensä hyviä tuottavuuden indikaattoreita vaikka ovatkin fyysisiä suureita, nimellishintaisia suureita tai niiden yhdistelmiä. Johtamisen tunnuslukujärjestelmät koostuvat yksittäisistä mittareista, joita tulkitaan rinnan muiden aiheeseen liittyvien mittareiden kanssa. Tunnusluvut voivat liittyä mihin tahansa vastuualueen menestystekijään kuten kannattavuuteen, laatuun, markkina-asemaan jne. Tunnusluvut voidaan kytkeä kokonaisuudeksi yksinkertaisin säännöin, jolloin syntyy tunnuslukumittaristo. Tulosmatriisi on tyypillinen tällainen tunnuslukujärjestelmä. Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Tero Tyni, erityisasiantuntija, kuntatalous Puh 09 771 2246 Kunnan talouden ohjaus Kirjanpitopainotteisuus Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Jussi Ahokas Itä-Suomen yliopisto Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari Esityksen sisällys Mitä on tuottavuus? Tuottavuuden määritelmä Esimerkkejä tuottavuudesta

- Tuottavuuden seurannassa käytetään erilaisia suhdelukuja, joissa tuotannon määrä suhteutetaan tuotannontekijöiden käyttöön. • Kokonaistuottavuus = tuotannontulosten summa / tuotantopanosten.. Sosiaalipalveluiden tuottavuuden mittaaminen case päivähoito Erikoistutkija Jenni Pääkkönen VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Lapsen ääni ja peruspalvelut, 7.4.2011 Juoni Miksi tuottavuutta pitäisi

Kuntien tuottavuuden mittaaminen KEHTO-FOORUMI Kauko Aronen Miksi? V. 2009 hallitus kehysriihessä asetti 20 suurimalle kaupungille tehtävän laatia tuottavuusohjelma ja päätti sen seurannasta Tuottavuuden 17 käyrällä 0F (kuvio 2.1). Teknisesti tehokas yritys pystyy lisäämään yhtä tuotostaan vain vähentämällä muita tuotoksia tai lisäämällä panoskäyttöä. Teknisen tehokkuuden ja tuottavuuden eroa voidaan samaten tarkastella kuvion 2.1 avulla skaalatuottojen käsitettä apuna käyttäen. Origon läpäisevän suoran kulmakerroin on Y/X, eli se mittaa tuottavuutta. Siinä, missä kaikki käyrällä 0F toimivat yritykset (A, B ja C) ovat teknisesti tehokkaita, eroaa jokaisen tuottavuus toisistaan. Tuottavimmalla yrityksellä B suoran Y/X kulmakertoimen itseisarvo on suurin. (Ibid. 2005, 4 5.) Teknisen tehokkuuden ja tuottavuuden erossa onkin kysymys siitä, miten hyvin yritys hyödyntää tuotantofunktion tarjoamat vaihtelevien skaalatuottojen mahdollisuudet. Kuten Saari (2007, 163) mainitsee, tuottavuus on tietyllä tavalla tehokkuutta vaativampi käsite. Kun fyysisten määrien ja teknisten suhteiden lisäksi on saatavissa myös informaatiota tuotosten ja panosten hinnoista ja voidaan olettaa tutkittavien yritysten pyrkivän esimerkiksi voiton maksimointiin tai kustannusten minimointiin, voidaan tämä informaatio lisätä myös tehokkuuskäsitteisiin (Coelli et al. 2005, 5). Tällöin puhutaan allokatiivisesta tehokkuudesta ja kustannustehokkuudesta. Allokatiivisella tehokkuudella viitataan määrätyn tuotoksen tapauksessa siihen panosyhdistelmään, joka minimoi tuotannon kustannukset. Kustannustehokkuus taas on teknisen ja allokatiivisen tehokkuuden tulo: sillä viitataan havaittujen kustannusten tason ja kustannuksia minimoivan tason suhteeseen. (Honkatukia & Sulamaa 1998, 13.) Tuloksellisuuskehikko Tuottavuuden suhdetta sen lähikäsitteisiin käsitellään usein erityisesti suomalaisessa tuottavuuskeskustelussa tuloksellisuuskehikon kautta (kuvio 2.2). Tuloksellisuus itsessään on yläkäsite, joka sisältää tuottavuuden lisäksi myös pehmeämpiä käsitteitä, jotka tuloksellisuuskehikon mukaisesti siis ovat taloudellisuus ja vaikuttavuus. Tuloksellisuus on hyvä käsite silloin, kun halutaan muistuttaa siitä, että palveluprosessin suorituskykyä ei arvioida vain sen välittömien panosten ja tuotosten perusteella, vaan myös palvelun vaikuttavuus on tärkeä arvioinnin perusta. Periaatteessahan tuottavuus voi parantua, vaikka palvelun vaikuttavuus kärsisi. (Kanerva 2008, 11.) Taloudellisuus viittaa kustannuksen ja tuotoksen suhteeseen (ibid. 10). Esimerkiksi koulutuspalveluissa taloudellisuus voisi olla opettajalle maksetun palkan ja opettajan 11 Julkinen talous 2007 Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2006 Kuntien ja kuntayhtymien kokonaistuottavuus laski vuonna 2006 Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden 2012 tavoite. Toiminnallinen tehokkuus. Kokonaistuottavuus. — Kokonaistuottavuusindeksin arvo. 84 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Markkina-arvoprosessi tarkoittaa tapahtumasarjaa, jossa sijoittajat määrittelevät yrityksen markkina-arvon sijoitusmarkkinoilla. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen Tietoa Maasta avaruuteen. Kokonaistuottavuus yli odotusten. Kilometrit kuriin. Kokonaistuottavuus yli odotusten. Saavutimme 5 prosentin koko-naistuottavuuden Kuntien käyttötalouden kannustinmalli Antti Saastamoinen, erikoistutkija, VATT Kuntaliiton Taloustorstai 14.6.2018 Kannustinmallihankkeen taustaa Tutkimushankkeen taustaa Valtionneuvoston kanslian selvitys

Lyhyt katsaus tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamisen taloustieteissä - Miten soveltaa alustatalouteen? Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen Johtamiskorkeakoulu, Synergos Tampereen yliopisto Sisältö 1. Koulutuksen tuottavuustutkimukset Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa Tanja Kirjavainen, VATT Koulutussuunnittelu ja ekonomia symposium, Kasvatustieteen päivät 22.-23.11.2007, Vaasa Vähän hyvinvointipalvelujen

Onhan se siinä mielessä ongelma, että yhteiskunnan kokonaistuottavuus voisi olla kovempikin jos työvoimaa olisi tarjolla sitä tarvitseville Tilastokeskuksen ja Avoimen yliopiston yhteistyönä tuottaman Kansantalouden tilinpito (mooc) jakson tallenne Julkinen talous 2010 Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2008 15.7.2010 korjattu painos Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuus heikkeni vuonna 2008 Korjattu 15.7.2010. Korjatut kohdat on merkitty punaisella

Finto: KOKO: kokonaistuottavuus

 1. Virhe:
 2. Kokonaistuottavuus pitää saada kasvu-uralle. Työvoiman tarjonnan lisäyskin toimii todennäköisesti talouskasvun vauhdittajana vasta, kun luodaan työpaikat lisääntyväl-le työvoimatarjonnalle
 3. ETLA 35 Kokonaistuottavuus Lähde OECD 36 ICT ja ulkomaankauppa. ICT -hyödykkeiden vienti 19,6

Tuloksena saadaan, että kokonaistuottavuus on ollut tärkeä tekijä BRIC-maiden talouskasvussa. Aineistona regressiossa käytetään 27 kehittyvää keskikokoista tai suurta maata mukaan lukien.. 11 2 Julkisen sektorin tuottavuus 2.1 Tuottavuustutkimuksen tieteellinen tausta Uusi julkisjohtaminen Tuottavuuden mittaaminen ja tutkimus julkisessa hallinnossa perustuu suurelta osin uutena julkisjohtamisena (New Public Management, NPM) tunnettuun hallintotieteelliseen traditioon, jonka juuret ovat 1970-luvun lopulla erityisesti anglosaksisissa maissa (Salminen 2004, 76 77). Talouskasvun kokonaisvaltainen hidastuminen kahden öljykriisin yhteydessä suuntasi kiinnostusta kohti siihen asti jatkuvasti kasvaneen, yhä suuremman taloudellisen roolin ottaneen julkisen talouden tehokkuuteen (Bouckaert & Pollitt 2000, 29). Uusklassinen ja hieman myöhemmin myös monetaristinen taloustiede esittivät vetävin perusteluin, että byrokraattinen ja raskas julkinen sektori oli este luonnolliselle talouskasvulle, sillä se aiheutti sekä teknistä että allokatiivista tehottomuutta. Lisäksi samaan aikaan pääomamarkkinoiden globalisaatio ja kansainvälisen kaupan kasvu lisäsivät paineita yhdenmukaistaa julkisen sektorin rakenteita sekä kansainvälisesti että yksityisen sektorin kanssa. (Bouckaert & Pollitt 2000, 28.) Sisällöllisesti uudessa julkisjohtamisessa keskeistä on yksityistäminen ja yksityisen sektorin toimintatapojen käyttöönotto vaihtelevissa mittakaavoissa. Oppisuunnan keskeisiä teesejä ovat julkisen omaisuuden myynti, uudet johtamistavat, julkisen sektorin kasvun rajoittaminen ja sen henkilöstön vähentäminen. Käytännössä on pyritty tehostamaan julkisen sektorin toimintaa. Toimintaa on pyritty kontrolloimaan esimerkiksi kustannusseurannalla, henkilöstökatoilla, julkisten hankintojen kilpailuttamisella sekä tuottavuustutkimuksella ja -mittareilla. (Salminen 2004, 77.) Varsin radikaalisti julkisen sektorin toimintatapoja muuttamaan pyrkivänä ajattelutapana uusi julkisjohtaminen on kerännyt myös merkittävää kritiikkiä erityisesti poliittisen kentän vasemmalta laidalta: kritiikki on kohdistunut erityisesti oppisuunnan yksiulotteisiin ihmiskäsitykseen ja saavutettujen tehokkuusetujen pienuuteen tarvittaviin hallinnollisiin toimiin verrattuna. Kritiikin tarkempi erittely paljastaa sillä olevan ainakin kolme toisistaan selvästi eroavaa perustetta. Ensinnäkin Dunnin ja Millerin (2007, 350) mukaan uuden julkisjohtami- 5

fi Tästä syystä kokonaistuottavuus on kattavin mittari talouden tehokkuuden mittaamiseen. Sektoritasolla eri suorituskykyindikaattorien rakenteellisten suhteiden analysointi osoittaa.. JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

10 netelmien yhteyksiä kansantalouden tilinpitoon, jossa vastaavia mittareita käytetään muun markkinattoman tuotoksen volyymia mittaavina indikaattoreina. Neljännessä luvussa edetään tutkimuksen keskeisimpään sisältöön. Luvun aluksi tarkastellaan tämän tutkimuksen tutkimusmetodin erityispiirteet suhteessa edellisen luvun keskusteluun tutkimusmenetelmistä. Menetelmän käsittelyn jälkeen edetään Vantaan kaupungin palvelukohtaisiin ja toimialoittaisiin tuottavuusaikasarjoihin sekä niiden selityksiin. Luvussa esitetään palveluittain ja toimialoittain tuottavuuslaskennan periaatteet, lasketut tuottavuusaikasarjat sekä niille kerätyt selitykset. Viidennessä luvussa tuottavuusaikasarjoja vertaillaan toisiinsa. Tavoitteena on tarkastella Vantaan kaupungin tuottavuuskehityksen eroja valtakunnalliseen tuottavuuskehitykseen ja Tampereen kaupungin vastaaviin tuottavuusaikasarjoihin verrattuna. Näin tuottavuusaikasarjat pystytään liittämään laajempaan kontekstiin ja samalla voidaan verrata Vantaan toteutunutta tuottavuuskehitystä muihin toimintaympäristön toimijoihin. Sekä aikasarjoista että haastatteluista saatu informaatio pyritään yhdistämään viimeisessä luvussa, tutkimuksen johtopäätöksissä. Johtopäätöksissä pyritään laajemmin etsimään palvelukohtaisista haastatteluista Vantaan kaupungin tuottavuuskehitykselle ominaisia ilmiöitä. Samalla pyritään myös mahdollisuuksien mukaan tarkastelemaan, millaiset toimenpiteet ovat yhdistettävissä kasvavaan tuottavuuskehitykseen, ja millaiset tekijät ovat liitettävissä heikompaan tuottavuuden kehittymiseen. 4 Asiasanat: tekninen muutos, tehokkuus, skaalavaikutus, Malmquist-indeksi, Fisher-indeksi, kokonaistuottavuus 6

Liite 1 Julkisten palvelujen tuottavuus mittaamisen ja seurannan kehittäminen Talousneuvoston kokous, 16.11.2011 Antti Moisio GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) Tutkimuksen toimeksianto: Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, Markkinatuotannon prosessi koostuu kahdesta prosessista eli tulon tekemisen ja tulon jakamisen prosessista. Tulon tekeminen tapahtuu tuottavuuden ja tuotantovolyymin yhteisvaikutuksesta ja aikaansaadut tulot jaetaan tulon jakamisen prosessissa tuotannon sidosryhmille ja omistajille. Finlandês. Jos kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettaisiin jokaiselle mahdollisuus vuoden mittaiseen lisäkoulutukseen, EU:n kokonaistuottavuus nousisi varmasti sekä lyhyellä että pitkällä.. Laskennan ensimmäisessä vaiheessa erotetaan kannattavuuden muutoksesta (285,12-266,00=19,12) reaaliprosessin ja tulonjakoprosessin vaikutukset. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti luomalla yksi apusarake (4), johon laaditaan lisäarvolaskelma jakson yksi määrin ja jakson kaksi hinnoin. Näin syntyy kannattavuuslaskelma, jossa sarakkeet 3 ja 4 kuvaavat tulonjakoprosessin muutoksen aiheuttamaa tulosvaikutusta ja sarakkeet 4 ja 7 reaaliprosessin muutoksen aiheuttamaa tulosvaikutusta. Laskelmasta voidaan osoittaa eri prosessien kannattavuusvaikutukset. Reaaliprosessin tulovaikutus koostuu tuottavuusmuutoksen ja volyymimuutoksen vaikutuksista seuraavasti:

Sandvik esitteli uuden sukupolven kaivoslaitteita ja

kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5428/ Twitterissä: KiKy tunnit olivat kuin..

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys Kustannusvaikuttavuusseminaari Pieksämäki, 13.10.2010 Esityksen sisältö Mihin yksikkökustannuksia tarvitaan? Mikä Taloudellinen päätöksenteko julkishallinnossa ongelmat ja rajoitteet JULMA-työpaja Tampereen yliopisto, 21.5.2015 Professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto, JKK JULMA-projektin osahanke: Yhdyskuntarakenteen

Roger Wessman | Mietteitä taloudesta ja vähän muustakinPitkän aikavälin kasvu tuottavuuden ja työllisyydenSuomen pitkän aikavälin kasvunäkymät vaimeat – Euro ja talous

Kokonaistuottavuus on se osa tuottavuuden kasvusta joka ei selity työ- ja pää-omapanosten määrien muutoksella. Siihen vaikuttavat teknologian kehitys, pa-remmat ja tehokkaammat työorganisaatiot Näkökulmia vaikutusten arvioinneista Kajaani 12.11.2010 Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko 1 Mikä vaikutusten arviointi? Näyttöön perustuva vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi alkoi kehittyä 1990-luvulta

Toiminnallinen tehokkuus Kokonaistuottavuus — Kokonaistuottavuusindeksin arvo Kustannusvastaavuus Viime vuosina kokonaistuottavuus on kehittynyt vaatimattomasti Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten Vsshp:n Talouspalvelujen laatimien laskelmien mukaan Vsshp:n kokonaistuottavuus somaattisessa hoidossa (Huom! Ilman päivystystä ja ensihoitoa!) kasvoi 1,2 % vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013 Erikoissairaanhoidon toimintalukujen, tulosten ja laadun mittaaminen Hallintoylilääkäri (evp.) Erkki Kujansuu, PSHP Mitä näillä tarkoitetaan Toimintaluvut raakadata, josta tieto johdetaan Mitattavien lukujen

Terveyskeskusten hammashuollon kokonaistuottavuus oliot > ominaisuudet > yhteiskunnalliset ominaisuudet > tuottavuus > kokonaistuottavuus. VASTAAVA KÄSITE. kokonaistuottavuus. LIITO - Liiketoimintaontologia 19 keisiin virhepäätelmiin: kymmenen työmiehen korvaaminen kaivinkoneella nostaa kokonaistuottavuutta, mutta tuskin kuitenkaan kymmenkertaiseksi, kuten työn tuottavuusmittari tällöin antaisi ymmärtää. 2.3 Tuotos ja panos julkisella sektorilla Tuotoksen määrittämisen ongelmat Kilpailullisilla markkinoilla yrityksen tuotosta voidaan kuvata helposti tuotannon markkinahinnalla. Julkisen tuotannon osalta tämä on kuitenkin mahdollista vain harvoin, sillä suurin osa tuotannosta annetaan kuluttajille vastikkeetta tai nimellistä palvelumaksua vastaan. (Kangasharju et al. 2007, 121.) Tällöin kirjanpidosta saadaan tuotoksen määrittelyä varten ainoastaan kustannustieto, joten tuotoksen mittaamisessa joudutaan turvautumaan vaihtoehtoisiin menetelmiin. Mietittäessä sitä, miten julkista tuotosta tulisi ideaalitilanteessa mitata, lähtökohta on pyrkiä ottamaan huomioon palvelun kaikki piirteet, joita asiakkaat arvostavat. Esimerkiksi erikoissairaanhoidossa tuotoksen ei siten tulisi olla ainoastaan operaatioiden määrä ja laatu, vaan myös hoidon saatavuus, sillä asiakkaan kannalta merkitystä on myös sillä, kuinka nopeasti hoitoon pääsee ja onko hoitoa saatavilla juuri silloin kun sille on tarvetta. (Simpson 2006, 7.) Yleisemmin lähes kaikilla hyvinvointipalveluilla voi olla myös esimerkiksi tasa-arvotavoitteita, mikä johtaa helposti allokatiiviseen tehottomuuteen ja ainoastaan suoritteilla lasketun tuotoksen aliarviointiin. Palveluiden monimutkaisuus johtaa suoraan ongelmaan siitä, millaista tietoa niiden tuotannosta olisi syytä kerätä ja miten tätä informaatiota voidaan parhaiten käyttää tuotoksen mittaamiseen. Simpson (2006, 7 8) jakaa mahdolliset mittarit toimintojen, tuotosten ja tulosten lukumääriin. Esimerkiksi hän ottaa koulutuspalvelut, joissa toimintojen mittarina voisi olla opetustuntien määrä, tuotosten mittarina suoritetut ylioppilastutkinnot ja tulosten mittarina esimerkiksi vaikutus tulevaisuuden työllisyyteen ja ansioihin. Suomalaisessa tuottavuuskeskustelussa tuloksellisuus useimmiten erotetaan tuottavuudesta, joten jälkimmäistä ei välttämättä tarvitse ottaa huomioon tuottavuuden mittaamisesta keskusteltaessa. Toimintojen määrän mittaaminen on useimmiten varsin yksinkertaista, mutta useimmiten se ei pysty huomioimaan tuotosta kokonaisuudessaan (ibid. 8). Lääkärikäyntejä on helpompi mitata kuin sairauksien ennaltaehkäisytä, vaikka hyvä tuotoksen mittari ot- 13

Paradoksikoulukunta tulkitsee ilmiön paradoksiksi ja esittää syitä näkemäänsä paradoksiin. Tunnetuin tutkimus[33] jakaa tuottavuusparadoksin syyt neljään ryhmään: työtulosten ja panostusten väärin mittaaminen, opettelemisesta ja sopeutumisesta johtuvat viiveet, saatujen tuottojen uudelleen jakaminen ja haaskaaminen sekä epäonnistunut IT-johtaminen [34]. 8 Yllä mainitut syyt ovat luoneet tarpeen julkisten palveluiden tuottavuuden tutkimukselle. Perinteisesti julkisten palvelumenojen tuloksia on tutkittu taloudellisesta näkökulmasta hyvin vähän (ibid. 1), vaikka kuitenkaan esimerkiksi väestön ikääntymisen aiheuttamia ongelmia ei voida ratkaista ilman tuottavuuden merkittävää kohoamista. Tilastokeskuksen vuodesta 2001 lähtien julkaisema kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto ilmoittaa vuosi vuoden jälkeen kuntien kokonaistuottavuuden laskusta: vuodesta 2000 vuoteen 2006 kokonaistuottavuus on laskenut yli 8 prosenttia. Koulutuspalveluiden kokonaistuottavuus on laskenut aikavälillä noin 4 prosenttia, kun taas terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa pudotus on ollut molemmissa noin 10 prosenttia. (Tilastokeskus 2009.) On täysin selvää, että tällainen tuottavuuskehitys ei ratkaise tulevaisuuden ongelmia. Lisääntynyt kiinnostus julkisen sektorin tuottavuutta kohtaan on kiinteässä yhteydessä toiseen julkiselle sektorille varsin uuteen ajattelutapaan, vielä ensiaskeleitaan julkisessa hallinnossa ottavaan benchmarkingiin. Sen tavoitteena on julkisten organisaation vertailu keskenään, minkä jo itsessään ajatellaan johtavan tehokkuuden lisääntymiseen ja rahankäytön järkeistymiseen. Lisäksi usein tavoitteena on eräänlaisten parhaiden toimintatapojen etsiminen ja niiden siirtäminen organisaatioiden välillä. (Helden & Tillema 2005, 1.) Tuottavuuden mittaaminen onkin ymmärrettävästi tärkeä työkalu julkiselle benchmarkingille, ja itse asiassa onkin jopa vaikea ajatella tuottavuutta mitattavan, mikäli tavoitteena ei ole sen vertailu ja kasvattaminen. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Vantaan kaupungin kokonaistuottavuus on kehittynyt vuosina Tuottavuuskehitys pyritään selvittämään kolmella tasolla: yhteenlasketulla koko kaupungin hyvinvointipalveluiden tasolla, toimialoittaisilla sosiaalipalveluiden, terveydenhuoltopalveluiden ja koulutuspalveluiden tasolla sekä yksittäisten palveluiden tasolla. Aikasarjoja verrataan sekä valtakunnalliseen kokonaistuottavuuden kehitykseen vuosina että Tampereen kaupungilla laadittuun vastaavaan tuottavuustutkimukseen. Empiirisen tuottavuusaikasarjojen laatimisen lisäksi tutkimuksessa pyritään selittämään tuotettuja aikasarjoja käytännön toiminnan avulla. Käytännön toiminnasta ja toteutetuista tuottavuustoimenpiteistä pyritään saamaan tietoa haastattelemalla toimi- 2 Valtion tuottavuuden heikkeneminen katkesi viime vuonna, kun kokonaistuottavuus pysyi edellisen vuoden tasolla, Tilastokeskus kertoi torstaina. Kahtena edellisenä vuonna valtion virastojen ja.. Huvipuiden kokonaistuottavuus, joka voidaan kaivata ilmaiseksi omassa puutarhassaan tai metsän lähellä, on huomattavasti pienempi hidas lisääntymisen vuoksi ..lakisääteinen hoitotakuu kohdentuu terveydenhuollon ja hammashuollon palveluihin — toiminta tulee järjestää taloudellisesti, muutokset ennakoiden — kokonaistuottavuus edellyttää koko prosessin..

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva: Browsing by Keyword kokonaistuottavuus. | Login Kansantalous 2016 Tuottavuustutkimukset 2015 Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2015 Arvonlisäyksen volyymin muutoksiin perustuvissa tuottavuustutkimuksissa on laskettu kansantalouden työn- ja kokonaistuottavuuden 15 yksinkertaisesti hintoja, joita tuotteista maksetaan kilpailullisilla markkinoilla. Varjohinnat sitä vastoin johdetaan esimerkiksi käytetystä tuotantoteknologiasta, ja ne ilmaistaan useimmiten erilaisina suhdelukuina. Esimerkiksi työn varjohinta tietokoneisiin nähden voisi heijastaa suhdetta, jolla työtunti on korvattavissa tietokonetunnilla tuotoksen pysyessä vakiona. Täydellisen kilpailun olosuhteissa varjohinnat ja markkinahinnat vastaavat toisiaan, mutta käytännössä ne kuitenkin useimmiten eroavat toisistaan jonkinlaisen allokatiivisen tehottomuuden vuoksi. Varjohintoja käytettäessä hintojen valinta ei intuitiivisesti muodosta milloinkaan ongelmaa, vaan ne ovat ikään kuin sisäänrakennettuina käytettävään menetelmään. Markkinahintoja hyödyntäessä hintojen valintaan taas ei ole yksiselitteistä ratkaisua, vaan se riippuu sekä käytettävästä datasta että tutkimuksen tiedontarpeesta. Tähän problematiikkaan palataan luvussa tuottavuuden mittaamisen indeksiteoreettisen menetelmän yhteydessä. Lisäksi kokonaistuottavuuden mittauksessa on otettava huomioon, että tuotoksen ja panoksen muutokset ovat paitsi määrällisiä, myös laadullisia. Käytännössä kilpailluilla markkinoilla on kysymys siitä, että tuotosten ja panosten suhteelliset painot muuttuvat. Vaikka laadun muutokset sinänsä jo sisältyvätkin kaavan 3.2 painoihin am ja bk, voidaan laadun muutosta vielä korostaa erottamalla se painoista seuraavasti: (Saari 2006, 97) M K TFP w m q m Y m / w k q k X k, (2.3) m 1 k 1 missä qm ja qk ovat tuotosten ja panosten m ja k laadun mittareita. Kilpailullisilla tuotos- ja panosmarkkinoilla laadun huomiointi on useimmiten varsin suoraviivaista, sillä sekä tuotoksella että panoksella on rahalliset arvot, markkinahinnat, jotka kuvaavat niiden laatua. Myös julkisella sektorilla panoksen määrittely on useimmiten yksinkertaista: työpanos ja käytetyt tavarat sekä palvelut ostetaan yritysten tavoin kilpailullisilta markkinoilta. Tuotoksen määrittelyssä syntyy kuitenkin ongelmia, sillä suurin osa tuotoksesta on markkinatonta eivätkä kilpailulliset markkinat määritä sille hintoja. Tällöin tuotoksen määrä joudutaan määrittämään volyymi-indikaattoreilla, joiden mittauksen erityisesti laatusidonnaisiin ongelmiin syvennytään tarkemmin luvussa Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta Ylijohtaja Aki Kangasharju GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) FORS-seminaari, Tieteiden talo,

Paras kokonaistuottavuus syntyy tuotannon ja kunnossapidon tehtävien onnistuneesta yhteensovittamisesta. Parhaan tuottavuuden jäljillä PTF сокр. эк. kokonaistuottavuus Kokonaistuottavuus = Tuotoksen määrä ja laatu/Panoksen määrä ja laatu. Hyödykejoukon määrän ja laadun muutoksia mitataan taloustieteessä kiinteähintaisin suurein eli reaaliarvoilla Tuotannon tuottavuusmallin [14][15][16] avulla reaaliprosessin, tulonjakoprosessin ja tuotantoprosessin tulokset voidaan laskea. Lähtökohtana on laskelma, jossa kannattavuuden mittarina käytetään lisäarvoa. Vain lisäarvolaskelma kelpaa lähtökohdaksi, jos halutaan mitata ja ymmärtää kannattavuuden ja tuottavuuden välistä yhteyttä tai halutaan ymmärtää reaali- ja tuotantoprosessin yhteyttä. Harhaton kokonaistuottavuuden mittaus edellyttää kaikkien tuotantopanosten huomioon ottamista ja lisäarvolaskelma on kannattavuuden laskelmista ainoa, joka täyttää tämän ehdon. Esimerkissä on laskettu sekä absoluuttinen että suhteellinen lisäarvo. Absoluuttinen lisäarvo on tuotoksen ja panoksen arvojen erotus ja suhteellinen lisäarvo vastaavasti niiden suhde. Esimerkin lisäarvolaskelma on nimellishintainen, kunkin ajankohdan käyvin hinnoin laskettu. Nimellishintainen lisäarvo on kannattavuuden mitta tuotannossa.

Haku. Kokonaistuottavuus ja tutkimus... Saatavuustiedot. Kokonaistuottavuus ja tutkimus- ja kehitystoiminnan tuottoaste Suomen ja Ruotsin teollisuustoimialoilla v. 1964-80 Kokonaistuottavuus syntyy näiden osatuottavuuksien yhteisvaikutuksen tuloksena. Mitä korkeampi tuottavuus, jossain maassa vallitsee, sitä enemmän ja parempia tuotteita kyseisessä maassa.. Työkalukustannukset ovat pienemmät ja kokonaistuottavuus paranee 3 Sisältö 1 Johdanto Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen rakenne Julkisen sektorin tuottavuus Tuottavuustutkimuksen tieteellinen tausta Uusi julkisjohtaminen Julkisen sektorin suorituskyky Tuottavuuden käsite Tuottavuus ja kokonaistuottavuus Tuottavuus ja tehokkuus Tuloksellisuuskehikko Osatuottavuudet Tuotos ja panos julkisella sektorilla Tuotoksen määrittämisen ongelmat Panoksen määrittämisen ongelmat Havaittujen tuottavuuserojen syyt Aikaisempi julkisen tuottavuuden tutkimus Tuottavuuden mittaamisen menetelmät Tuottavuuden mittarit Indeksiteoria Indeksiteoria tieteellisesti Indeksiteoria osana kansantalouden tilinpitoa Data Envelopment -analyysi Parametriset menetelmät Yksinkertainen regressioanalyysi Stokastinen rintama-analyysi Seemingly Unrelated Regressions Malmquist-indeksi Menetelmän valinta...40 Työn tuottavuus ja kokonaistuottavuus Esimerkkilaskelma (45:25) Natalia Lindberg ja Marja Sauli

 • Joensuu petroskoi linja auto.
 • Lieriön vaipan pinta ala laskuri.
 • Remax immobilien celle.
 • Pronaxen ja panadol yhteiskäyttö.
 • Seikkailupuisto lappeenranta.
 • Joukkueisiin jako.
 • Apartheidin vastustaja.
 • Oulun taitokeskus maakari.
 • Kohdunpoiston jälkeiset komplikaatiot.
 • Google home suomessa.
 • Louis vuitton nettikauppa.
 • Casa stockmann metallikori.
 • Riekon metsästys kilpisjärvi.
 • Deutscher autor.
 • Korfu hintataso 2017.
 • Helkama vasama mopo.
 • Vetoakselin irroitus navasta.
 • Toscanini yhteystiedot.
 • Liseberg rides.
 • Lonkan bursiitti venyttely.
 • Toyota rav4 2 0 vvt i 4wd kokemuksia.
 • Htc u11 life verkkokauppa.
 • Detur promokoodi.
 • Lumia kauppa ei toimi.
 • Ravihevosten maailmanennätykset.
 • Rakkaudesta ystävyydeksi.
 • Queens park.
 • Permafit moottorisänky.
 • Pietari must see.
 • Paikkakortit netistä.
 • Konstanzin kirkolliskokous.
 • Kuolinpesän veroilmoitus.
 • Hild radwelt freiburg im breisgau.
 • Guldkroken hjo.
 • Skoda superb 2018 hinta.
 • Ford 1.8 tdci jakopää.
 • The conjuring 2 real story.
 • Natur kinder bonn.
 • Wc pönttö bakteerit.
 • Helsingin turvallisin asuinalue.
 • Englantilainen potilas musiikki.