Home

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ajantasainen

 1. Sosiaaliturva (lyhenne sotu) on eläkelaitosten, valtion, kunnan tai muiden julkisyhteisöjen tuottama kokonaisuus, jonka tarkoituksena on turvata maan asukkaiden terveys ja parantaa heidän toimeentuloaan ja hyvinvointiaan
 2. sosiaaliasiamies on tavoitettavissa puhelinnumerosta 02071 65377 ja 02071 65667 • sähköpostiosoite: sosiaaliasiamies@tampere.fi • asiakaskäynnit vain ajanvarauksella • asiakaskäyntejä järjestetään tarpeen mukaan kaikissa sopimuskunnissa SOSIAALIASIAMIEHEN YHTEYSTIEDOT Sosiaaliasiamies Tampere 2006
 3. taa harjoittava yhteisö tai toi

Sukunimi ja etunimet. MUISTUTUS (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista). Suostun siihen, että sosiaalihuollon viranomainen tai muu sosiaalipalvelujen järjestäjä saa antaa asiakkuuttani koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen tämän muistutuksen selvittämistä varten sen.. Jos on tiedossa VEPS-tunnus (kuten sinulla on), sillä voi hakea suoraan kirjoittamalla Asiakirjan tunniste -kenttään HE 137/1999. Toinen vaihtoehto on kirjoittaa Haku asiakirjan tekstistä -kenttään sopiva sana, esim. sosiaalihuolto tai sosiaalihuollon ja valita hakutuloksesta oikea vaihtoehto

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /81

Laki määrittelee asiakkaan aseman ja oikeudet palveluissa sekä takaa asiakkaalle tiedon hänen käytettävissään olevista palveluvaihtoehdoista. Asiakkaalle taataan oikeus hyvään palveluun ja kohteluun sekä tieto hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. TE-hallinto on aina vastuussa.. Mikäli asiakas ei pysty toimintakyvyn vajavuuden vuoksi osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen taikka ymmärtämään ratkaisuvaihtoehtoja, tulee asiakkaan tahtoa selvittää yhteistyössä hänen laillisen edustajansa taikka omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa. Potilaana ja sosiaalihuollon asiakkaana sinulla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Delegointisäännöksen (12 §) mukaan edellä tarkoitetulla sosiaalityöntekijän ammatillisen kelpoisuuden omaavan viranhaltijalla, jonka toimielin on tehtävään määrännyt, on oikeus toimielimen vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta. Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattomasta huollosta päättää aina toimielin. Sosiaalihuoltolain 12 §:n 2 momentin muutoksen jälkeen saattaa olla, että sosiaalihuollon johtavalla viranhaltijalla ei enää ole toimivaltaa kiireellisissä tapauksissa, jollei hänellä ole sosiaalityöntekijän ammatillista kelpoisuutta. Sosiaaliasiamiestyö perustuu Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten palveluntuottajien lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt

Myös alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Kaikissa toimenpiteissä on otettava ensisijaisesti huomioon alaikäisen etu. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Asiakkaan omat toivomukset on pyrittävä ottamaan huomioon häntä koskevissa päätöksissä, ja asiakkaita on kohdeltava tasa-arvoisesti. Mitä uusliberalistinen eetos painottaa Lähi- ja perushoitajan tulee kirjata asiakkaan tai potilaan tilaan, tutkimuksiin ja hoitotoimiin liittyviä Kirjaamista ohjaavat monet lait kuten henkilötietolaki ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaalihuollossa rakenteisen kirjaamisen taustalla on laki sosiaalihuollon asiakirjoista

Sosiaalityön asiakas julkisen vallan rakentamana - laki

Hae keskitetystä elektronisten aineistojen indeksistä, joka sisältää artikkeleiden kokotekstejä, viitetietokantoja ja e-kirjoja. Tarkennettu kansainvälisten e-aineistojen haku Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun ilman syrjintää. Hyvään kohteluun kuuluu asiakkaan ihmisarvon, vakaumuksen, yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellytttä, että jokaisessa terveydenhuollon tomintayksikössä on nimetty potilasasiamies

Muistutuksen tekeminen ei vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille. (Laki Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 23 §). Asiakirjat ja vastaus liitteineen palautettu asiakkaalle/muistutuksen tekijälle/sosiaaliasiamiehelle Sosiaalihuollon viranomainen saa 4 momentin mukaan em. tapausten lisäksi antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta, jos se on välttämätöntä tarkistettaessa sosiaalihuollon viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi olennaisen tärkeää tietoa tilanteissa, joissa viranomaisella itsellä on oikeus saada tieto.Sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa antaa salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan: (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista). (Terveydenhuoltolaki, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista). 1.5.2 Hoitopaikan valinta. Julkisen terveydenhuollon potilaalla on mahdollisuus valita terveyskeskus, terveysasema ja julkisen erikoissairaanhoidon toimintayksikkö..

asianosaisen tiedonsaantioikeus julkisuuslain mukaan • hakijalla, valittajalla tai muulla kenen oikeutta etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn • rajoitukset: mm. vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää syytä ASIAKKAAN TIEDONSAANTIOIKEUS Sosiaaliasiamies Tampere 2006 Lakka is a lightweight Linux distribution based on RetroArch that transforms a small computer like a Raspberry Pi into a full blown retrogaming console Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000. Potilaan ja asiakkaan rooli palvelujen käyttäjänä on entistä aktiivisempi. Potilaat, asiakkaat sekä heidän läheisensä voivat halutessaan osallistua turvallisuuden edistämiseen.. Jos täysi-ikäinen asiakas on henkilöään tai varallisuuttaan koskevassa asiassa ilmeisen edunvalvonnan tarpeessa, tulee sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimielimen tehdä holhoustoimilaissa tarkoitettu ilmoitus asianomaiselle maistraatille. Mikäli taas alaikäisen henkilöä koskevassa yksittäisessä sosiaalihuollon asiassa on perusteltu syy olettaa, että huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua, em. toimielimen on tehtävä holhoustoimilaissa tarkoitettu hakemus käräjäoikeudelle tai ilmoitus maistraatille edunvalvojan määräämiseksi alaikäiselle, jos se on tärkeää hänen etunsa turvaamiseksi...(1 §) • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säätää asiakkaan oikeudesta osallistua ja vaikuttaa palveluidensa suunnitteluun ja siten, että sosiaalihuollon ja tarvittaessa muiden hallinnonalojen palvelut muodostavat asiakkaan edun mukaisen kokonaisuuden (41..

Tutkimus ja opetus kohdistuvat yhteiskunta- ja sosiaalitieteellisiin hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kysymyksiin. Näin ollen Avoimen yliopiston kokonaisuus ei sellaisenaan vastaa niitä aineopintoja, jotka mainitaan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (laki sosiaalihuollon.. MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Sosiaalihuoltolaki) 22.9.2000/812, 23 §. Sosiaalihuollon palveluun tai kohteluun liittyvä muistus. Muistutuksen saapumispäivämäärä Asiakkaan ja potilaan oikeudet. Hakija ohjataan niiden palveluiden piiriin, mihin hän palvelutarpeen arvioinnin perusteella kuuluu huomioiden asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallistuminen (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 8 § ja 9 §). Jos hakija ei ota vastaan hänelle.. Kolmannessa momentissa säädetään oma-aloitteisesta tietojen anto-oikeudesta poliisille, syyttäjäviranomaisille ja tuomioistuimelle. Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa oma-aloitteisestikin tiedon silloin kun epäillään edellä 2 momentissa tarkoitettua rikosta taikka silloin kun epäillään jonkun syyllistyneen siinä mainittua vähäisempään rikokseen, jos sosiaalihuollon järjestäjä ja toteuttaja arvioi sen olevan välttämätöntä lapsen edun tai erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Kuntaliitto

 1. Lain 2 luvussa on säännökset asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Asiakkaalle on selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvityksen tulee olla sellainen, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen.
 2. en (hallintolaki 34 §) ASIAKKAAN OIKEUDET: ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA OSALLISTUMINEN Sosiaaliasiamies Tampere 2006
 3. Ensimmäinen kohta voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestettäessä taikka päihdehuollossa tahdosta riippumattomaan hoitoon määrättäessä. Toinen kohta voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi erilaisten lastensuojelutoimenpiteiden yhteydessä. Säännös on katsottu tarpeelliseksi sen vuoksi, ettei huoltaja voisi suostumuksen epäämällä estää lapsen edun selvittämistä ja toteuttamista. Kolmas kohta puolestaan voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi dementiaa sairastavien vanhusten asioita käsiteltäessä akuutissa tilanteessa.
 4. en koskemaan vahinkovakuutusyhtiöitä toisi pelkästään haittoja asiakkaille mutta ei hyödyttäisi rahanpesun torjunnassa, Karhunen linjaa Finanssialan tiedotuskanavan Uutismajakan mukaan. - Kysely saattaa pitkittää asiakkuuden aloittamista tarpeettomasti

Saat parhaat raaka-aineet ja valmiit reseptit kotiovellesi. Suosimme luomua ja pientoimittajien tuotteita. Pakkaamme ruokakasseihin usein myös oman keittiömme valmistamia tuotteita. Toimitus kotiovellesi tiistai-iltaisin Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 23 §). Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä.. Kun joku saa salassa pidettävän tiedon asiakaslain 3 ja 4 luvussa tai 27 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, koskee häntä se mitä asiakaslaissa on säädetty salassapitovelvoitteista ja niistä poikkeamisesta.Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa ja avustaa asiakasta, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia muutoinkin sosiaalitoimen asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies auttaa asiakasta myös muistutuksen tekemisessä kohtelusta sosiaalitoimen asiakkaana.Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Laki sisältää keskeiset oikeudelliset periaatteet, jotka koskevat asiakkaan itsemääräämisoikeutta sosiaalihuollossa, kohtelua sekä hänen oikeussuojaansa. Laki sisältää myös määräyksiä, jotka koskevat salassapitoa, vaitiolovelvollisuutta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista. Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia niin viranomaisten kuin yksityisten palveluntuottajan järjestämässä sosiaalihuollossa. Lain mukaan kunnan tulee nimetä sosiaaliasiamies, joka voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asioissa, jotka liittyvät asiakaslakiin. Hänen tulee myös avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä sekä tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Hänen tulee toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Alaikäinen voi siis kieltää antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jos hänellä on siihen painava syy. Lisäksi kieltoedellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon alaikäisen ikä ja kehitystaso sekä asian laatu. Mitä vanhempi ja kehittyneempi lapsi on ja mitä vähäisemmästä asiasta on kyse, sitä helpommin voidaan kieltoa noudattaa. Vaikka ikään, kehitystasoon, asiaan laatuun ja painavaan syyhyn liittyvät kieltoedellytykset täyttyisivätkin, tietoa ei voida jättää antamatta, jos se olisi selvästi vastoin alaikäisen etua. PORIN PERUSTURVAKESKUS Asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen MUISTUTUS Muistutus voidaan jättää sosiaaliasiamiehelle Muistutuksen johdosta annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja.. Ensi vuoden alusta voimaan tulevan sosiaalihuoltolain 10 §:n muutoksen jälkeen jokaisen kunnan käytettävissä tulee olla sellaisen asiakastyöhön osallistuvan viranhaltijan palveluja, jolla on sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus. Tarve tähän korostuu erityisesti lastensuojeluasioissa. Sosiaalihuollossa asiakkaan asemaa määrittelee Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa

Laki TE-palveluiden asiakkaan asemasta ja oikeuksista Faceboo

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi. Laki koskee sekä viranomaisten että yksityisten järjestämää sosiaalihuoltoa. Sosiaalihuollon asiakaslaki (22.9.2000/812). Lain mukaan asiakas on otettava huomioon, kun tehdään asiakkaaseen liittyviä.. Aruandluskeskkonnas saab koostada põhiaruanded ja lisad, lisada täiendavaid lisasid ja dokumente, allkirjastada digitaalselt või välja printida ja allkirjastada paberil ning ka vandeaudiitoril on võimalik vandeaudiitori aruanne koostada ja kinnitada elektrooniliselt Rikoslain 40 luvun 5 §:ssä säädetään virkasalaisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta. Rangaistusmaksimi virkasalaisuuden rikkomisesta on kaksi vuotta vankeutta. Rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetään salassapitorikoksesta ja 2 §:ssä salassapitorikkomuksesta. Rangaistusmaksimi salassapitorikoksesta on vuosi vankeutta. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä = Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer = Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health : 2001:1selkokieli

Sosiaaliasiamies ja asiakkaan oikeudet - Salo

 1. O mais influente site jornalístico de política do Brasil, com Diogo Mainardi, Mario Sabino, Claudio Dantas e equipe..
 2. en ja pankkitietojen kyselyt työllistäisivät jo entuudestaan ylityöllistettyjä sosiaalityöntekijöitä lisääntyvällä byrokratialla
 3. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki so-siaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Laki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallis-tumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomai-sen että..
 4. nan kannalta liene odotettavissa. Asiakaslain 17 §:n mukaisesti tietoja voidaan antaa silloin, jos 16 §:ssä tarkoitettua suostumusta ei voida saada taikka jos asiakas nimenomaisesti kieltää tiedon luovuttamisen.
 5. nan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä julkisuuslaki) 3 luvussa. Asiakaslaissa on tätä koskeva viittaussäännös. Menettelystä on säädetty julkisuulain 4 luvussa ja muutoksenhausta 33 §:ssä.

Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Potilas- ja lääkintäoikeus. Potilaslaki eli laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilaslaki määrittelee potilaan aseman ja oikeudet terveyden- ja sairaanhoidossa. Terveyden- ja sairaanhoito tarkoittaa potilaan terveydentilan määrittämistä, parantamista tai ylläpitoa See more of Laki TE-palveluiden asiakkaan asemasta ja oikeuksista on Facebook. Laki määrittelee asiakkaan aseman ja oikeudet palveluissa sekä takaa asiakkaalle tiedon hänen käytettävissään olevista palveluvaihtoehdoista erityisesti kohteluun liittyvistä tilanteissa • vastattava kohtuullisessa ajassa • vastaukseen ei ole valitusoikeutta • ei rajoita asiakkaan oikeutta kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvovalle viranomaiselle: • hallintokantelu sosiaali- ja terveydenhuollon yleiselle valvovalle viranomaiselle lääninhallitukselle • eduskunnan oikeusasiamies, valtioneuvoston oikeuskansleri • kantelu on vapaamuotoinen (määräaika 5 vuotta) MUISTUTUS Sosiaaliasiamies Tampere 2006

viranomaisen on annettava asiakkaalle hallintopäätös sosiaalihuollon järjestämisestä • muutoksenhakuoikeus • yksityistä sosiaalihuolto järjestettäessä (kunta ei maksajana) toteuttajan ja asiakkaan välinen kirjallinen sopimus ASIAKKAAN OIKEUDET: PÄÄTÖS TAI SOPIMUS SOSIAALIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ Sosiaaliasiamies Tampere 2006 tietojenantovelvollisuus koskee tietoja, joita sosiaalilautakunta tarvitsee sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa • asiakkaalle annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan suostumuksesta riippumatta hankkia • asiakkaalle varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellista selvitystä ASIAKKAAN JA HÄNEN EDUSTAJANSA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS Sosiaaliasiamies Tampere 2006 vastaamaan sosiaalihuollon määrittelyistä. Määrittelyn asiantuntijana tulkitset ja kuvaat monimutkaisetkin liiketoiminnan tarpeet ja vaatimukset, jotta tekninen kehitystiimi voi Sinulla on aiempaa kokemusta määrittelystä ja tulkkina toimimisesta teknisen tiimin ja asiakkaan välissä

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet - Valvir

 1. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamies Tampere 2006. Laki tuli voimaan vuoden 2001 alusta. Lain tarkoituksena edistää asiakaslähtöisyyttä asiakassuhteen luottamuksellisuutta asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa
 2. Kun asiakaslaissa salassa pidettäväksi säädetty tieto ilmaistaan tuomioistuimessa, suullinen käsittely on tarpeellisin osin toimitettava yleisön läsnäolematta sekä oikeudenkäyntiaineisto pidettävä salassa siten kuin oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 9 §:n 2 momentissa säädetään. Menettelystä noudatetaan soveltuvin osin, mitä kyseissä laissa säädetään.
 3. sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö • sosiaaliasiamies toimii henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana • sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia • sosiaaliasiamies ei voi toimia asiakkaan oikeudenkäyntiavustajana muutos- ja valitusasioissa SOSIAALIASIAMIEHEN TEHTÄVÄT Sosiaaliasiamies Tampere 2006

Muita linkkejä: Sosiaalihuoltolaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (Vanhuspalvelulaki) Kotikuntalaki (201/1994) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Laki yksityisistä.. Varsinais-Suomen sovittelutoimisto PL 364 20101 Turku Käyntiosoite: Puistokatu 2 Käynti sisäpihalta. Puhelin: 0449072448 sähköposti: sovittelu@turku.fi www: turku.fi/sovittelu Sivutoimipisteet löytyvät Salosta, Loimaalta ja Uudestakaupungista. Tapaamiset siellä vain sovitusti.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy VASSO Ab, tuottaa Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaiset sosiaaliasiamiespalvelut. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa Asiakaslain 18 §:ssä säädetään eräistä muista tilanteista, joissa salassa pidettäviä tietoja voidaan antaa asiakkaan suostumuksesta riippumatta. Ensimmäinen momentti käsittelee tilanteita, joissa sosiaalihuollon viranomaiselle on laissa säädetty oikeus tai velvollisuus panna asia vireille taikka osallistua vireillä olevan asian käsittelyyn tai toimeenpanoon. Tällöin sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa, jos se on välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi, antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle. Lisäksi tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa sosiaalietuuksia käsittelevälle viranomaiselle tai laitokselle etuutta koskevan väärinkäytöksen selvittämiseksi, jos väärinkäytöstä on perusteltua syytä epäillä. Asiakkaan ja potilaan oikeudet lyhyesti. Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet - Essot

Sul on kolm võimalust otsida ja leida kiirelt sõnu ja nende viipekeelseid vasteid. Üleval on otsingukast, kuhu saab sisestada otsitava sõna. Kõrval menüüs on link Sõnade loetelu, kus saab sõna esimese tähe järgi leida sõnu ja nende viipevasteid sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 812/2000) henkiltietolaissa (523/1999) mm. rekisteri ja tiedon. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista lain rakenne. 1 luku Yleiset snnkset 2 luku Asiakastietojen kirjaamista koskevat

Ole hyvä ja odota. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. JulkaistuSatu Pesonen Muutettu yli 5 vuotta sitten. 10 ALAIKÄISEN ASIAKKAAN ASEMA alaikäisen toivomukset ja mielipide selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla.. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Laki sisältää keskeiset oikeudelliset periaatteet, jotka koskevat asiakkaan Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia niin viranomaisten kuin yksityisten palveluntuottajan järjestämässä sosiaalihuollossa Asiakaslain 26 §:ssä pykälässä annetaan sosiaali- ja terveysministeriölle mahdollisuus tarvittaessa antaa yleisiä ohjeita asiakastietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä menettelyistä. Kyseisiä ohjeita ei ole odotettavissa ainakaan kovin nopealla aikataululla.

Laki tuli voimaan vuoden 2001 alusta. Lain tarkoituksena edistää asiakaslähtöisyyttä asiakassuhteen luottamuksellisuutta asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa Slideshow.. Virheellisten tietojen perusteella annettu toimeentulotuki peritään takaisin (Toimeentulotukilaki 17 §, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12 §). Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan omaa vastuuta pyydettyjen tietojen liittämisestä hakemukseen See on vahesamm isiku tuvastamiseks ja Statistikaameti e-teenuste kasutamiseks. Palun valige sobiv isikutuvastusviis. eSTAT toetab veebisirvijaid Firefox 25 ja uuemad, Internet Explorer 8 ja uuemad ning Google Chrome. Alates 01.01.2020 ei ole võimalik eSTATi siseneda portaali eesti.ee kaudu Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Asiamiesten selvitys. Potilas- ja sosiaaliasiamiehet antavat vuosittain selvityksen kunnan- tai kaupunginhallituksille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta Lisätiedot: Sami Uotinen, puh. (09) 771 2623 (erityisesti tietosuoja) Heli Sahala, puh. (09) 771 2303 Outi Raitoaho, puh. (09) 771 2472

Sosiaaliasiamiehen tehtäviä ovat neuvonta, avustaminen muistutuksen tekemisessä, oikeuksista tiedottaminen, asiakkaan oikeuksien toteutumisen edistäminen, asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksen seuraaminen kunnassa ja vuosittaisen selvityksen antaminen kunnanhallitukselle.Hyväksikäyttökiellosta on säädetty 15 §:n 3 momentissa. Vaitiolovelvollisten piiriin kuuluva henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Hyväksikäyttökielto ei kuitenkaan estä asiakasta, hänen edustajaansa tai avustajaansa käyttämästä muitakin kuin asiakasta itseään koskevia tietoja, kun kysymys on sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asiakkaan tiedonsaantioikeus on perustunut.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista - ppt lata

Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on kirjattu sosiaalihuollossa noudatettavat periaatteet ja tavoitteet. Lain tarkoituksena on muokata asiantuntijakeskeistä palvelukäytäntöä kohti asiakaslähtöistä toimintatapaa. Asiakaslain tarkoituksena on asiakaslähtöinen palvelu Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin kielellä sekä hänen oikeudestaan tulkkaukseen näitä kieliä viranomaisissa käytettäessä säädetään kielilain (423/2003) 10, 18 ja 20 §:ssä Sosiaalihuoltolain delegointisäännöksen muuttuminen voi aiheuttaa tarpeen tarkistaa johtosääntöä.

Sosiaaliasiamies - Asiakkaan oikeudet - Oulun kaupunk

Vammaispalvelulain 3 §:n mukaan palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. Säännös korostaa sosiaalihuollon asiakaslain 8 §:ään kirjattua asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallistumista koskevien säännösten huomioon ottamista Asiakaslain 13 §:ssä säädetyn yleisen tietojen käsittelystä informoinnin lisäksi asiakaslakiin sisältyy muitakin nimenomaisia säännöksiä, jotka edellyttävät asiakkaan informointia. Ennen kuin asiakaslain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu pyyntö tehdään rahalaitokselle on asiakkaalle annettava siitä tieto. Myös silloin kun tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla asiakaslain 21 §:n mukaisesti, on asiakkaalle etukäteen ilmoitettava tästä mahdollisuudesta. Asianosaisen tiedonsaantioikeus, oikeus itseään koskeviin tietoihin ja asiakkaan tarkastusoikeus sosiaalihuollon rekistereihin.Lain 10 §:ään tehdyn lisäyksen mukaan kaikilla kunnilla tulee olla käytettävissä sellaisen asiakastyöhön osallistuvan viranhaltijan palveluja, jolla on sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus. Tämä voidaan toteuttaa kuntien välisin ostopalvelusopimuksin viranomaispalvelujen hankkimisesta (ks. kuntalain 76 § 3).Sosiaalihuollon asiakaslakiin on otettu muistutusta ja sosiaaliasiamiestä koskevat säännökset potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain säännösten mukaisesti. Asiakas voi tehdä muistutuksen kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksesta annettuun vastaukseen ei voi erikseen hakea muutosta. Muistutuksen tekeminen ei estä asiakasta hakemasta muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään. Se ei estä myöskään kantelun tekemistä sosiaalihuoltoa valvoville viranomaiselle. yleinen sosiaalityö, toimeentulotuki, kasvatus- ja perheneuvonta, päivähoito, kehitysvammaisten huolto, päihdehuolto, vammaispalvelu, lasten huolto- ja tapaamisoikeus, elatusturva, isyysasiat, vanhusten avohuolto, lastensuojelu, omaishoito • ei KELA:n, työvoima-toimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai holhouksen edunvalvonnan palvelut SOVELTAMISALA Sosiaaliasiamies Tampere 2006

Sosiaaliasiamies. Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (asiakaslaki). Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet Muistutus toimitetaan toimintayksikön esimiehelle. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukainen MUISTUTUS. Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja.. jokaisella kunnalla on sosiaaliasiamies • Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamies palvelee Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntia sekä Valkeakosken, Pälkäneen, Luopioisten ja Kuhmalahden kuntia • kaikki palvelut ovat asiakkaille maksuttomia SOSIAALIASIAMIES Sosiaaliasiamies Tampere 2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2000 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti EDUSKUNNAN VASTAUS 100/2000 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolain.. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutuslomake

Lakiin liittyviä asiakirjoja ovat: hallituksen esitys 137/1999 vp, perustuslakivaliokunnan lausunnot 7/2000 ja 7a/2000 vp, hallintovaliokunnan lausunto 7/2000 vp ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 18/2000 vp. Saavatko kylän asukkaat juomavettä kylän joesta? — Nuosjärvellä toteutetaan kolme alueellisten yhteiskunnallisten itsehallintojen projektia. Mihin sijoitetaan tasavallan rahat? — Lauantaina Karjalan museot ja kulttuurilaitokset liityivät kansainväliseen Museoiden yö -tapahtumaan Asiakaslain 12 §:n mukaan asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa on annettava sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle ne tiedot, joita tämä tarvitsee sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Tätä edellyttää sosiaalihuollon järjestämisestä annetun lain lisäksi myös perustuslain 21 §. Perustuslaki edellyttää myös, että oikeuksia ja velvollisuuksia koskevasta päätöksestä on oltava Muistelen että tämä laki sosiaalitoimiston asiakkaan asemasta tuli itselleni tietoon jo n. 5 vuotta sitten Kansalaisjärjestöjen toiminta sosiaali- ja terveyssektorilla on hyvin asiakaskeskeistä ja asiakkaan (tai jäsenen, kansalaisen) Vuonna 1992 tuli voimaan laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), jo-ka vei Koulutuksella yhteinen kieli sosiaalihuollon asiakkaiden ja palveluntarjoajien välille

Päätös sosiaalihuollon palvelujen järjestämisestä on tehtävä kirjallisesti ja annettava sosiaalihuollon asiakkaalle. Sosiaalihuoltoa koskeviin päätöksiin on oikeus hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisen sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta.Asiakaslain 21 §:n mukaan veroviranomaiset ja kansaneläkelaitos voivat luovuttaa edellä 20 §:ssä tarkoitettuja tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista varten. Sosiaalihuollon viranomaisen tulee etukäteen ilmoittaa asiakkaalle tästä mahdollisuudesta. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän viranomaisen on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. In the Republic of Dagestan, a federal subject on the southern edge of Russia that stretches from the Caspian Sea into the Northern Caucasus Mountains, weddings and funerals mean enormous crowds. Hundreds and even thousands of people regularly gather to celebrate major life events not only from.. Ensi vuoden alusta tulee voimaan laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta asiakkaalle selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset, muut merkitykselliset seikat asiassa • selvitys annettava riittävän ymmärrettävällä tavalla • tulkitseminen (huom. tulkin jääviys, hallintolaki 65 §) ASIAKKAAN OIKEUDET: OIKEUS SAADA SELVITYS TOIMENPIDEVAIHTOEHDOISTA Sosiaaliasiamies Tampere 2006

Asiakkaalle on annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan suostumuksesta riippumatta hankkia. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta mahdollisesti hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellista selvitystä.Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehelle ei ole asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävä voidaan liittää jonkun jo palveluksessa olevan tehtäviin. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Tarvittaessa kunnassa voi olla useampia sosiaaliasiamiehiä.Asiakaslaissa on myös viittaussäännös henkilötietolakiin sosiaalihuollon henkilörekistereihin kohdistuvan asiakasta itseään koskevien tietojen tarkastusoikeuden osalta. Tarkastusoikeudesta on säädetty henkilötietolain 26–28 §:ssä.Salon kaupunki PL 77, Tehdaskatu 2 24101 SALO kirjaamo@salo.fi puh. 02 7781 Y-tunnus 0139533-1 Muistutus toimitetaan toimintayksikön esimiehelle. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukainen MUISTUTUS. Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja..

Toiminta - Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö. Tälle sivulle on listattu aakkosjärjestyksessä työsuojeluviranomaisen valvomat säädökset. Mikäli haluat tutustua jotakin tiettyä aihetta koskeviin säädöksiin, säädöslinkkejä on koottu myös aihekohtaisten sivujen Lainsäädäntö-osioihin Alaikäinen voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu kieltää painavasta syystä antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista.

Kotkaan avattavan ravintolalautan lupaprosessi on vielä kesken, ja sen avaaminen viivästynee alkuperäisestä suunnitelmasta. ravintolat19:38. Laakson sairaalassa levinnyt koronavirusepidemia on johtanut potilaiden kuolemiin myös tavallisilla vuodeosastoilla Kansaneläkelaitos tekee teknisen käyttöyhteyden avaamisesta kiinnostuneen kunnan kanssa sopimuksen yhteyden avaamisesta Kansaneläkelaitoksen kuntien sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmään (SOKY). Tässä yhteydessä varmistaudutaan myös siitä, että kunta huolehtii tietojen suojauksesta asianmukaisesti. Asiakkaiden informoiminen mahdollisuudesta tietojen luovuttamiseen teknistä käyttöyhteyttä hyväksi käyttäen jää sosiaalihuollon viranomaisen vastuulle. Asiakkaan tunteminen ja siihen liittyvät asiakkaillemme esitettävät kysymykset perustuvat pankkeja koskevaan lainsäädäntöön, kuten luottolaitoslakiin, lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, verotietojen vaihtoa koskevaan lainsäädäntöön sekä tietosuojasääntelyyn Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen..

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää.. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden.. Laki tuli voimaan vuoden 2001 alusta. • Lain tarkoituksena edistää • asiakaslähtöisyyttä • asiakassuhteen luottamuksellisuutta • asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa • Lakia sovelletaan sekä viranomaisen että yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon. LAKI SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN ASEMASTA JA OIKEUKSISTA Sosiaaliasiamies Tampere 2006 Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista -lomake löytyy sosiaali- ja perhepalveluiden lomakkeista. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa Tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa. Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu Kansaneläkelaitoksen (KELA:n), työvoimatoimen..

Saat tietoa koronaviruksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta. Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus. Tulostettava lomake Rangaistus asiakaslain 14 §:ssä säädetyn asiakirjan salassapitovelvoitteen sekä 15 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden ja hyväksikäyttökiellon rikkomisesta tuomitaan rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla potilaalla on Oikeus asiakirjasalaisuuteen ja sosiaalihuollon työntekijöiden vaitioloon. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785 Laki sosiaalih uollon asiakkaan asemasta ja.. asiakkaan suostumus • asiakkaan hoidon ja huollon turvaaminen • muut tilanteet • sosiaalihuollon viranomaisella oikeus tai velvollisuus panna asia vireille, osallistua asian käsittelyyn tai toimeenpanoon • etuuksien väärinkäytöstilanteet • rikoksen selvittäminen • tietojen tarkistaminen • tieteellinen tutkimus SALASSA PIDETTÄVIEN TIETOJEN ANTAMINEN Sosiaaliasiamies Tampere 2006 Mies kaatui maahan ja löi päänsä asvalttiin. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuitenkin menehtyi vammoihinsa saman päivän aikana. Kiukkonen valitti tuomiostaan hovioikeuteen, joka kuitenkin piti käräjäoikeuden ratkaisun Asiakkaan suostumus ja päiväys. Suostun siihen, että sosiaalihuollon viranomainen tai muu sosiaalipalvelun järjestäjä sekä Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 23 §) Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide. Asiakkaan asioita käsiteltäessä ja ratkaistaessa tulee ottaa huomioon ensisijaisesti asiakkaan etu. Asiakkaalle on myös annettava mahdollisuus osallistua palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiakkaan kuulemisesta ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä säädetään hallintomenettelylain 15 §:ssä. Tahdosta riippumattomasta hoidosta säädetään erikseen, ks. esimerkiksi päihdehuoltolaki. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 1.1.1 Asiakaslain sisältö Vuoden 2001 tammikuun alusta tuli voimaan laki sosiaalihuollon Laki on sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskeva muuta sosiaalihuollon lainsäädäntöä täydentävä yleislaki

 • Vapaan suksen jäykkyys.
 • Kreppipaperi kranssi.
 • Huostaanoton purku hallinto oikeus.
 • Troodos vuoristo.
 • Entsyymien puute oireet.
 • Tikkaat katolle hinta.
 • Paukarlahti laavu.
 • Super mario kilpikonna.
 • Windows puhelimen tietoturva.
 • Let it be youtube.
 • Vanhat mestarit arvostelu.
 • Antrasiitinharmaa väri.
 • The land before time 3.
 • Minnesota swedes.
 • Hirvikoirien suumerkit.
 • Laiton suoratoisto.
 • Tanzschule mössingen.
 • Lidl raclette grilli.
 • Olet puolisoni nyt chords.
 • St vitus katedrali.
 • Sininauhaliitto tampere.
 • Tubbs wilderness.
 • Raskaus ja zumba.
 • Hanakat suihku.
 • Varusteleka villapaita.
 • Flimmeri ja magnesium.
 • Kevätmarkkinat 2018 lappeenranta.
 • Mistä hämähäkkiluomi tulee.
 • Haartmanin hammaspäivystys.
 • Zeit single kolumne.
 • Frauen zum heiraten in deutschland.
 • Lidl vichy.
 • Räjähdelainsäädäntö.
 • Valkoinen terrori.
 • Uushopea hinta.
 • Radio dei finland.
 • Black magic symbols.
 • Myydään teollisuushalli joensuu.
 • Satakunnan viikko yhteystiedot.
 • 1 tammikuuta 2018.
 • K rauta suunnittelupalvelu.