Home

Suolinnut

Kurkiaura aamun koitteessa

 1. Sonraki Suolinnut. Bıkkınlık, -ğı Doğru Yazımı
 2. Yhteenvetona voisi todeta, että pääosin luonto yksipuolistuu ihmisen aiheuttamien ympäristömuutosten vuoksi. Pitkällä aikavälillä on pohjoisessakin varauduttava mm. ympäristömyrkkyjen ja kasvihuoneilmiön aikaansaamiin uhkiin.
 3. Suolinnut pesimäkauden ulkopuolella? • Valtaosa suolinnusta muuttolintuja • Vesi- ja kahlaajalinnut riippuvaisia kosteikoista • Monet varpuslinnut riippuvaisia

Puistossa on mahdollista myös yöpyä joko vuokratuvassa, laavuilla tai merkityillä telttapaikoilla.[50] Esimerkiksi Lakjärven tuntumassa sijaitsevalla laavulla on polttopuuvarasto, kompostikäymälä ja jätekeräyspiste sekä kaivo,[35] jonka vesi on tosin juomakelvotonta, kuten reitistön muidenkin kaivojen.[4][48] Puistossa on myös kaksi luontotornia, Vajosuon ja Kurjenrahkan suon laidassa, ja Pukkipalon eteläpuoliselta Takaniitunvuorelta avautuu näköala yli Lakjärvenrahkan.[50] Vaikka alueen metsät ovatkin olleet suurelta osin talouskäytössä, on leiri- ja taukopaikat pyritty pystyttämään luonnonkauniille paikoille.[4] Taukoja ja yöpymistä varten puistossa on yhteensä neljä laavua sekä neljälle hengelle tarkoitettu vuokratupa Vajosuon laidalla. Vuokratupa on vanha partiolaisten maja, joka kunnostettiin vuonna 2002.[48][80] Kansallispuiston ympärillä on myös tiheä metsäautotieverkosto, jota pitkin pääsee puiston lähelle. Linja-autollakin pääsee kansallispuiston tuntumaan, sillä pikavuoroja lukuun ottamatta useimmat Turusta Yläneelle ja Säkylään kulkevista linja-autoista kulkevat puiston ohi ja muutamat Turun paikallisliikenteen vuorot ajavat Tortinmäen päätepysäkille asti. Pysäkiltä on matkaa Kuhankuonolle noin kuusi ja Vajosuolle noin neljä kilometriä.[3][4] Esimerkkiä näyttävät nämä Luonnontieteellisen museon kurjet. Viime vuosina kurkien määrä on kasvanut, mutta monet muut suolinnut ovat taantuvat Pienet suolinnut lehahtelivat puron vierellä olevissa kastehelmien peittämissä pensaissa, jotka loivat suolle pitkän varjon. Haukka heräsi ja istui ruolla käännellen päätään puolelta toiselle ja katsellen.. Kontiosuon suolinnut ovat vaihtuneet kuivan kangasmetsän ja kulttuuriympäristöjen kuivien avomaiden pesimälintuihin. Kesällä 2008 pesiviä suolintuja edusti valkoviklo (Tringa nebularia), avomaalaulajista..

Elinympäristöt › Suot › SU7 Soiden pesimälinnut Luonnontila

 1. Erityisen huonosti pesintä on sujunut Lapissa, jossa etenkin suolinnut ovat kärsineet kylmästä ja sateisesta kesästä. Lisäksi Sallassa Värriön tutkimusaseman alueella 90 prosenttia kirjosiepon..
 2. Tällaisia lajeja ovat etenkin pohjoiset ja itäiset metsä- ja suolinnut. Toisen osan muodostavat lajit, joita voidaan tavata muutolla tai talvehti-vana runsainakin lintumatkailijoiden kotimaissa
 3. Kansallispuistossa elää myös lukuisia nisäkäslajeja. Soiden reuna-alueiden vanhoissa sekametsissä on liito-oravia, ja pienpedoista esiintyy muun muassa kettuja, näätiä, supikoiria ja mäyriä. Savojärvessä elää saukkoja. Nisäkäslajistoon kuuluu lisäksi ainakin ilves, hirvi, valkohäntäpeura ja metsäkauris.[20][28][38][42] Puistossa on tavattu myös yksittäisiä susia ja karhuja.[20][38][42] Pikkunisäkkäistä yleisiä ovat metsäpäästäiset, ja lisäksi alueelta on yksi havainto vaivaispäästäisestä. Matelijoista ja sammakkoeläimistä puistossa elää ainakin kyy, vaskitsa, sisilisko, sammakko ja viitasammakko.[28]
 4. a. Vuonna 1858 seudulla nimittäin paloi tuhansia hehtaareja metsää, ja ennen valtiolle myymistä suurin osa lopuistakin metsistä oli hakattu 1870- ja 1880-luvuilla. Hakkuut olivat kuitenkin vähäisiä, jopa metsän uudelleen varttuessa, sillä vaikeiden kulkuyhteyksien takia työ oli taloudellisesti kannattamatonta.[8][9]

Varhaiset vaiheetmuokkaa muokkaa wikitekstiä

Vaelsin veden äärellä, kosteain puiden alla, sieluni keinui illassa ja kaislat polvissani, sieluni keinui uneksien, huokaillen; ja näin suolinnut törmän ruohossa, kun vettä valuen ne kiersivät ja pysähtyivä Itään päin mentäessä lajisto erämaistuu ja varsinkin. 18 suolinnut ovat yleistyvät. Vaaran keskiosan karut männikkökankaat ovat lep-pälintujen valtakuntaa. Linnuston tiheys on suurin rinnekuusikoissa Kansallispuiston soilla elää kuitenkin muutamia harvinaisia ja uhanalaisia perhoslajeja. Kurjenrahkan suoalueella on tavattu muun muassa uhanalaiset muurainhopeatäplä ja rahkahopeatäplä sekä harvinainen rämepörhömittari.[13][28][29][42] Vajosuolla on uhanalaisen luumittarin lounaisin esiintymä Suomessa.[13][30][42]. Lisäksi Vajosuollakin on tavattu vaarantuneen muurainhopeatäplän yksilöitä.[30] Näiden lisäksi kansallispuistossa elävät pursupikkumittarin ja silmälläpidettävän rimpiputkisirvikkään lounaisimmat populaatiot Suomessa. Myös rämekarvajalka, kanervamittari, kehnämittari sekä pikkutupsukas elävät siellä levinneisyysalueensa äärirajalla. Yhteensä puistossa on tavattu 45 soille tunnusomaista perhoslajia.[43] Muiden selkärangattomien ryhmien lajisto on lounaissuomalaisille soille tyypillistä, mutta Kurjenrahkan suon hämähäkkieläinkanta on tutkimusten mukaan erityisen runsas ja monipuolinen.[28] Ympäristövaikutusten arviointiselostus Västervikin tuulivoimapuisto. Suolinnut. Linnustollisesti suoalueista tärkein ja arvokkain on keskiosiltaan ojittamaton Högmossen-Neder-mossenin suoalue

Suomen linkit: Lintujen äänet Suomessa pesivät linnu

Viime vuosi-kymmeninä erityisesti rehevien vesien vaateliaat lajit sekä suolinnut ovat taantuneet Suo-messa (mm. Ellermaa & Lindén 2010) Kansallispuiston kallioisten metsien maaperä on pääosin moreenia ja kalliopaljastumia. Pukkipalon-Laidassuon alueen pohjoisosan sekä Kurjenrahkan kivennäismaasaarekkeista suurin osa on jäätikkösyntyisiä moreenikumpuja. Puiston metsät ovat enimmäkseen melko karuja ja monin paikoin kallioisia. Yli puolet kansallispuiston metsistä on mustikkatyypin tuoreita kankaita, jotka ovat yleisesti soistuneita. Kurjenrahkan kansallispuistossa on myös paljon kanervatyypin kuivia kangasmetsiä sekä puolukkatyypin kuivahkoja kankaita.[13][27] Lisäksi puistossa on muutama pieni lehtomaisen kankaan alue, esimerkiksi Kurjenrahkan suon Mustasaaressa kasvaa pieni käenkaali-oravanmarjatyypin metsä.[13][27][28] Suolinnut määriteltiin vuoden 2004 aineistossa Jokimäki ja Kaisanlahti-Jokimäen (julkaisematon, 2000) mukaisesti. Tutkimussoiden sijainti on esitetty liitteessä 1. Jout-senaavan tutkimusruutu ja.. Muutamassa vuosikymmenessä on pohjoisessakin monin paikoin maisemaa muutettu paljon. Sen myötä on eliömaailma - esimerkiksi linnusto - muuttunut. Varsinkin peltomaisema on kokenut muodonmuutoksen. Osa pelloista on kokonaan hävinnyt tai muutettu mm. asutusalueiksi. Rajat ovat pehmentyneet, kun pientareet ja pellon reunat ovat pensoittuneet; niitä ei enää niitetä eikä laidunneta. Soita on paljon ojitettu ja metsiä avohakattu. Osa muutoksista johtunee niistä ympäristämuutoksista, joita muuttolinnut kohtaavat talvehtimisalueillaan.

Savojärven kalalajeja ovat ahven, särki, kiiski ja hauki. Järveen on istutettu myös kirjolohta, toutainta ja peledsiikaa. Vaikka rapuja on järvessä joskus tavattukin, ne eivät pysty lisääntymään siellä veden suurten happamuusvaihteluiden takia.[26] Kansallispuiston halki kulkee vedenjakaja. Lakjärvenrahkalta ja Lammenrahkan läntisistä osista vedet valuvat kohti länttä, Mynäjärveen ja siitä alkunsa saavaan Mynäjokeen, joka laskee mereen Mietoistenlahdella. Lammenrahkan eteläosan ja Kurjenrahkan vedet puolestaan valuvat etelään, joko Savojärveen ja Kurjenrahkan länsilaitaa virtaavaan Järvijokeen tai suon koillispuolisen Ihavanjokeen ja niistä edelleen Aurajokeen, joka laskee mereen Turussa.[34][36][37] Tyypillisimpiä eläimiä alueella ovat kuitenkin suolinnut: niittykirvinen, keltavästäräkki, metsähanhi ja useat kahlaajalajit kuten kurki, valkoviklo ja isokuovi

Linnut ja soidensuojel

Pilvipouta ja voimakas tuuli, joka karkottaa pienimmät hyönteiset. Pian kuitenkin kärpäslauma keksi hikoilevat suoramppaajat ja tunkivat sieraimiin ja korviin. Suolinnut kirkuivat varoitusääniä poikasilleen Kurki, monet isot petolinnut sekä muut tyypilliset suolinnut ovat helposti havaittavissa alueeseen tutustuttaessa. Kempeleenlahti. Composite

Yli kahdenkymmenen neliökilometrin laajuinen, kansallispuistolle nimensä antanut Kurjenrahkan suo on Varsinais-Suomen ja lähes koko Etelä-Suomen laajin yhtenäinen suoalue. Luoteis- ja keskiosiltaan se on hyvin vetinen. Tällä vaikeakulkuisella alueella on useita pieniä allikoita eli suolampia, joiden rannoilla pesivät monet suolinnut. Kurjenrahkan keidassuolla on myös useita metsäsaarekkeita, joista osa on säilynyt hakkaamattomina.[13][16][25] Saarekkeista suurimmat ovat Iso-Välisaari ja Tuhkasaari, josta kaikki puut on hakattu ennen kansallispuiston perustamista.[28] Kurjenrahkan vallitsevaksi suotyypiksi ilmoitetaan eri lähteissä joko kitukasvuista mäntyä harvakseltaan kasvava isovarpuräme tai keidasräme, mutta suon itäosissa on runsaasti myös laajoja erilaisia neva- ja korpisoita.[13][29] Suon koillis- ja kaakkoiskulmien rajoilla on rämeestä raivattuja peltoja, joiden tuntumasta on nostettu turvepehkua.[16][28] Luonnontieteellisessä tiedekunnassa valitettavasti petyttiin, kun uhanalaiset suolinnut ja mäyrät kuitenkin poistuivat paikalta rakennustöiden alettua Kurjenrahkan kansallispuisto on Varsinais-Suomen maakunnassa usean kunnan alueella sijaitseva kansallispuisto. Se on noin 35 kilometrin päässä Turun keskustasta. Puiston pinta-ala on 29 neliökilometriä, ja se on Varsinais-Suomen suurin suojeltu, luonnontilainen suoalue Yli kahdenkymmenen neliökilometrin laajuinen, kansallispuistolle nimensä antanut Kurjenrahkan suo on Varsinais-Suomen ja lähes koko Etelä-Suomen laajin yhtenäinen suoalue

Neljäsosa Suomen linnuista on uhanalaisia - 11 lajia vaarassa yle

suolinnut. suoperhoset. uhanalaiset suolajit Nousiaisten kunnan omistama Rantapiha Saksalan kylässä on suosittu puistoretkien lähtöpaikka. Virkistysalueella on muun muassa uimaranta, kesäviikonloppuisin toimiva kioski, grillikatos, kaivo ja käymälä. Rantapihalla on myös mahdollisuus saunoa ja yöpyä maksua vastaan, ja päärakennuksessa järjestetään tilauksesta ruokailuja ryhmille. Virkistysalueen ylläpidosta vastaa Saksalan pienviljelijäyhdistys.[11][48][56] Metsäluonnon tilaa ja pitkäaikaiskehitystä kuvaavat (1) metsien yleislajit ja (2) havumetsälajit sekä avomaaluontoa (3) suolinnut, (4) peltolinnut ja (5) kulttuu-rimaiden linnut Esimerkiksi suolinnut ja rehevien järvien linnut ovat ahtaalla. Järvilintuja uhkaavat vesistöjen happikato, rehevöityminen, ravinnosta kilpailevat särkikalat ja tätä kautta ravinnon puute Piirros/Ritning/Drawing: Tom Björklund Kuva/Foto/Photo: Wikipedia Commons (CC BY-SA 3.0)Saiga tatarica Tringa erythropus Suolinnut kärsivät kuivuudesta Pohjoisen soilla ilmastonmuutos näkyy..

1) Merikallio, E., 1917: Lintujen runsauden arvioimisesta määrätyllä alueella. - Luonnon Ystävä 21: 187-193.Kurjenrahkan kansallispuisto on jaettu hoito- ja käyttösuunnitelmassa kolmeen vyöhykkeeseen, minkä tarkoitus on ohjata maankäyttöä ja ihmisten liikkumista. Pääosa puistosta on syrjävyöhykettä, jonne ei pyritä rakentamaan palveluvarustusta. Suurin osa laavuista, poluista ja muista rakenteista sijaitsee pienialaisilla virkistysvyöhykkeillä, joiden tarkoitus on muun muassa estää luonnon kuluminen ja häiriintyminen muilla alueilla. Luonnoltaan kaikkein arimmat ja arvokkaimmat alueet ovat puiston rajoitusvyöhykkeillä, joilla liikkumista rajoitetaan muun muassa linnuston pesimärauhan takaamiseksi. Lammenrahkan alueella liikkuminen on kiellettyä tammikuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin, kun taas Vajosuon, Kurjenrahkan ja Laidassuon-Lakjärven alueilla kulkurajoitukset ovat voimassa huhtikuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin.[4][20][81][82] Kurjenrahkan kansallispuistossa on enimmäkseen karuja keidassoita, mutta siellä on myös metsää ja suorantaisia järviä. Osa metsistä, kuten Pukkipalon aarnialue, on huomattavan vanhaa. Puiston eläimistö ja kasvisto on pääosin tyypillistä suolajistoa. Alueella elää kuitenkin myös erämaisia, Varsinais-Suomessa harvinaisia ja uhanalaisia eläinlajeja, kuten liito-orava, rosopehkiäinen ja luumittari. Kansallispuisto on myös monien pohjoisten lintulajien eteläisimpiä esiintymispaikkoja. Osa soista ja metsistä on ollut ojitettuina tai metsätalouskäytössä, mutta 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä monessa paikassa on tehty tai suunniteltu tehtävän ennallistamistoimenpiteitä, kuten ojien tukkimista, lahopuun lisäämistä puita kaulaamalla, puistoon ulottuvien metsäautoteiden ja kasvatetun puuston poistoa sekä kulotusta. Suurinta osaa soista ei ole koskaan ojitettu tai ojat ovat ehtineet umpeutua jo aiemmin. Kaikkia suo-ojia ei silti voi tukkia, sillä ne vaikuttavat myös puiston ulkopuolisten maiden vesitalouteen.[17][4][13][19][21][22] Kurjenrahkan kansallispuiston metsät kasvavat soiden reunoilla tai niiden keskelle jäävissä saarekkeissa. Vaikka suurin osa onkin entisiä talousmetsiä, osa saarekkeista on säilynyt luonnontilassa.[13][19] Esimerkiksi edellä mainitulla Pukkipalon aarnialueella on runsaasti suuria, vanhoja puita sekä lahopuuta. Pukkipalon vanhaa metsää pidetäänkin maakunnan komeimpana.[4][19][38] Alueen alavissa ja paikoin kosteapohjaisissa osissa kasvaa pääasiassa vanhoja kuusia, ja keskiosan avoimien kallioiden ympärillä ja korkeammilla paikoilla on puolestaan runsaasti suuria, kilpikaarnaisia mäntyjä. Myös keloja ja maapuita on paljon.[19][39] Täysin luonnontilainen ei Pukkipalokaan ole, sillä suurimpia puita on hakattu ja sahattu lankuiksi 1900-luvun alussa ja 1930-luvulla on kaivettu muutamia ojia.[40][41]

Kurjenrahkan kansallispuiston eläimistö on pääosin tyypillistä suolajistoa. Alueella pesii kuitenkin myös erämaisia, Varsinais-Suomessa harvinaisia ja uhanalaisia eläinlajeja. Monet pohjoiset lintulajit pesivät alueella eteläisimmillä esiintymispaikoillaan, ja erityisesti Lammenrahkalla on runsas lintulajisto.[19][20][25] Kansallispuiston lintulajistoon kuuluvat vaarantuneet käenpiika ja tiltaltti sekä silmälläpidettävät kehrääjä, harmaapäätikka, pikkusieppo ja kalasääski.[26] Muita lajeja ovat esimerkiksi nuolihaukka, tuulihaukka ja kangaskiuru, ja myös muuttohaukkoja on tavattu. Puisto on yksi eteläisimmistä riekon ja pohjansirkun pesimäalueista Suomessa. Sen vanhoissa metsissä pesivät lisäksi ainakin korppi, helmipöllö, viirupöllö, palokärki, pohjantikka, teeri ja metso, ja keväisin ja syksyisin siellä näkee paljon muuttomatkalla olevia metsähanhia ja kurkia.[13][28][32][38][42] Kurjista osa myös pesii alueen soilla.[28][32] Puiston suurin nähtävyys on Kuhankuonon rajakivi, ja muita suosittuja käyntikohteita ovat Savojärven rannoilla sijaitsevat Kurjenpesän luontotupa ja Nousiaisten kunnan virkistysalue Rantapiha. Kansallispuiston alueella kulkee useita merkittyjä polkuja, jotka kuuluvat Kuhankuonon retkeilyreitistön polkuverkostoon. Yli kaksisataa kilometriä pitkällä reitistöllä on kuusi viitoitettua rengasreittiä, joiden varrella on laavuja ja nuotiopaikkoja.

Kurjenrahkan kansallispuisto - Wikipedi

Kansallispuiston alue kuuluu pohjoisen havumetsävyöhykkeen eteläisimpään osaan. Itämeren läheisyys näkyy muun muassa suhteellisen lauhoina talvina sekä kevään ja alkukesän kuivuutena. Pääosa alueen sateista tulee syksyisin ja talvisin. Kasvukauden pituus on puiston keskellä Saksalassa noin 172 vuorokautta. Kauden keskilämpötila on 12 astetta ja tehoisa lämpösumma on hieman alle 1 300 °C. Alueella on vähän järviä, mikä lisää hallan mahdollisuutta kasvukauden alussa. Saksalan vuotuinen sadanta on runsas, noin 700 millimetriä, mistä lunta on yleensä noin 200 milliä. Esimerkiksi Turussa vuotuinen sadanta on ollut aikaisemmalla tarkastelujaksolla vain noin 610 milliä. Sadepäiviä on Saksalassa yleensä noin 110 vuodessa. Pysyvä lumipeite alueelle sataa keskimäärin joulukuun 17. päivän tienoilla, ja se häviää yleensä vasta huhtikuun 20. päivänä. Talvi on suhteellisen pitkä ja lumipeite paksuimmillaan jopa 40–45-senttinen, mikä johtunee siitä, että seutu on ympäristöään korkeammalla ja suot sulavat hitaasti keväällä.[23][24] ---- Ylläoleva teksti on pääasiassa kirjoitettu julkaisusta: Ympäristön tila Lapissa. Vapo Oy:n teettämät linnustoselvitykset on tehty usein vasta juhannuksen jälkeen, jolloin monet todelliset suolinnut ovat jo kiirehtineet muuttomatkalle

Vanhoissa metsissä kasvaa lisäksi useita lahopuista riippuvaisia sieniä.[19] Erityisesti Pukkipalon lahottajasienilajisto on Varsinais-Suomen edustavin. Näihin lajeihin kuuluvat uhanalaiset rusokantokääpä ja pursukääpä sekä harvinaiset hentohaprakääpä, korpiludekääpä, rusokääpä ja riekonkääpä.[13][19][20][26] Pukkipalon yleisempiä kääpälajeja ovat lisäksi muun muassa pökkelö-, kuusenkynsi- ja kantokääpä sekä erilaiset vyökäävät.[38] Luonnon monimuotoisus on uhattuna. Linnuista 1/3 hävinnyt Euroopasta 15 vuoden aikana Suomen tilanne ei yhtään parempi: - Peltolinnut -40% / 30v - Suolinnut -50% / 30v - Metsälinnut.. Puiston kolme suurinta yhtenäistä suota, Kurjenrahka, pohjoinen Lammenrahka ja Vajosuo ovat kaikki keidassoita. Niissä ympäristöään kuivemmat alueet, kermit, kiemurtelevat märempien alueiden, kuljujen, välissä. Kuivilla alueilla kasvaa harvassa mäntyä sekä runsaasti suopursua. Upottavat kuljut kasvavat pääosin rahkasammalta. Keidassoille tyypilliset reunaluisut ovat myös hyvin kehittyneet.[13][25][26] Vesi- ja ravinnetaloudeltaan suurin osa kansallispuiston soista on ombrotrofisia, eli ne saavat vetensä ja ravinteensa sateen mukana. Ympäröiviltä mailta ravinteikkaan vetensä saavat minerotrofiset suot ovat nekin enimmäkseen vähäravinteisia. Myös lounaissuomalaisille keidassoille tyypilliset suotyypit ovat puistossa yleisiä, runsaimpina keidasräme ja isovarpuräme. Harvinaisista suotyypeistä siellä on vain ruoho- ja heinäkorpea.[13][27] Kuinka tutkia toislajisten merkkien kääntymistä ihmiskielelle? Ella Vihelmaa 280318 Lisensiaatintyö Kulttuurintutkimus Marraskuu 2018 -1-. Why do you let me get caught up in endless constructions..

Asutuksen synty ja valtion omistuksen kausimuokkaa muokkaa wikitekstiä

Suolinnut ovat jo useita viikkoja sitten poistuneet pesimäpaikoiltaan. Rastasparvia, varsinkin punakylki- ja räkättirastaita liikkui suon reunoilla. Korpit lensivät pariin kertaan krookkuen suon yli Muusta puistosta erillinen Vajosuon keidassuo on Kurjenrahkaa ja Lammenrahkaa pienempi. Sen keskiosassa on vähän puita, ja reunoja kiertää mäntyä kasvava rämevyöhyke.[13][25][30] Vajosuon vallitsevia suotyyppejä ovat paikoittain hyvinkin kosteat lyhytkortis- ja suursaranevat. Alueen keskiosissa on lisäksi useita allikoita, joissa säilyy vesi kuivinakin kesinä. Suon länsi- ja itälaidoista osa on aikanaan ojitettu, ja suon laidoilta on myös nostettu turvepehkua. Kuten Kurjenrahkallakin, pehkun kuivatuksessa käytetyt rakennelmat ovat kuitenkin jo häviämässä, eikä ojituskaan enää juuri näy suon maisemassa.[13][16][30][32][33] Kurjenrahkan kansallispuisto on enimmäkseen suota, mutta siellä on myös metsää sekä suorantaisia järviä ja lammikoita. Niistä merkittävimpiä ovat Pukkipalon aarniometsä ja Savojärvi.[17] Kansallispuisto muodostuu Varsinais-Suomen laajimmista luonnontilaisina säilyneistä suoalueista, jotka ovat pääosin karuja keidassoita. Soiden ympärillä kasvaa pääosin kuivia kangasmetsiä, joista osa on hyvin vanhoja. Puistossa on kolme osaa. Suurin niistä koostuu Savojärveä ympäröivistä Kurjenrahkan ja Lammenrahkan suurista keidassuoalueista sekä Valkiaissaarenrahkasta. Niistä lounaaseen sijaitsee puiston toinen osa, johon kuuluu aukea Vajosuo reunametsineen. Puiston kolmas osa on kahden muun osan länsipuolella, ja se koostuu Laidassuon, Lakjärvenrahkan, Nousiaisten Lammenrahkan ja Pukkipalon suo- ja metsäalueesta.[13][19][20] Suolinnut Pellon ja rakennetun maan linnut. Niittykirvinen. 11. Suolinnut Pellon ja rakennetun maan linnut. Wiki Metsätalouden seurauksena ovat jotkut lajit - varsinkin eteläiset lajit - yleistyneet (mm. pajulintu, peippo ja punakylkirastas). Pohjoisista lajeista on järripeippo yleistynyt. Taantuneet ovat eräät vanhojen metsien lajit, erityisesti kolopesijät (mm. talitiainen, lapintiainen ja töyhtötiainen, sekä tervapääsky, palokärki, leppälintu ja kirjosieppo). Hömötiainen on pysynyt suunnilleen ennallaan. Muita taantuneita: metso, kulorastas, tiltaltti ja kuukkeli.

JYX - Elinympäristön ennallistamisen vaikutus soiden linnustoon

Suurin osa las-kentalinjoista (63 km) toistettiin ennallistamis-ten jälkeen vuonna 2002. Linnuston muutoksia suolinnut mukaan lukien on siten mahdollista tarkastella koko kansallispuiston alueella Linnustomuutoksia Taivalkoskella (Räisänen, Jorma, 2004: Linnut muuttuvassa maisemassa, - Kaleva 14.3.04.):Talouskäytöstä huolimatta seudun soita ja hakkaamattomia ikimetsiä on jo pitkään pidetty arvokkaina luontokohteina.[8][9][12] Ensimmäinen suojelutoimenpide nykyisen kansallispuiston alueella tehtiin, kun Metsähallitus päätti vuonna 1958 säilyttää Pukkipalon metsän talouskäytön ulkopuolisena aarnialueena.[13] Lisäksi jo vuonna 1976 Kansallispuistokomitea esitti puiston perustamista.[12] Valtioneuvosto puolestaan teki vuonna 1978 kansallispuisto-ohjelmassaan periaatepäätöksen Kurjenrahkan kansallispuiston perustamisesta Pukkipaloon ja Lammenrahkan alueelle.[8][9] Puiston perustaminen kuitenkin viivästyi etenkin yksityismaiden hankkimisen takia.[14] Erityisesti Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri kampanjoi puiston puolesta voimakkaasti 1990-luvulla ja nosti sen perustamisen yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan.[12] 4 Uhanalaiset suolinnut Vuonna uhanalainen laji, Muuttohaukka 5 silmälläpidettävää Vuonna uhanalaista lajia jouhisorsa, keltavästäräkki, lapinkirvinen, muuttohaukka, pohjansirkku, sinisuohaukka.. Savojärven pohjoispuolinen Lammenrahka on Kurjenrahkan suota osin rehevämpi, mutta sekin on tyypillinen varsinaissuomalainen keidassuo, jossa kuljut ja kermit ympäröivät kehämäisesti suon keskustaa. Myös Lammenrahkan keskiosissa on paljon allikoita. Suo on linnustoltaan puiston edustavimpia.[13][25][30] Valkiaissaarenrahka on enimmäkseen ojitettu. Itäinen avo-osa on kuitenkin säilynyt melko hyvin luonnontilassa, ja muuallakin on tehty ennallistamistoimia. Suon vallitsevia suotyyppejä ovat erilaiset rämeet, kuten tupasvilla-, isovarpu- ja rahkaräme. Ennen suon suojelua Geologian tutkimuskeskus teki 1980-luvulla kartoituksia, joiden mukaan suo olisi soveltunut teolliseen turvetuotantoon.[22][31]

Aiemmin yleiset suolinnut katoavat ojitetuilta soilta ja tutkijat ovat vasta nyt alkaneet ymmärtää, kuinka tuhoisaa metsätalous on vesistöille ja kalakannoille Suo-ojitusten vuoksi ovat monien suolintujen kannat pienentyneet (mm. metsähanhi, kurki, jänkäkurppa, mustaviklo, jänkäsirriäinen ja vesipääsky), jotkut suolinnut ovat löytäneet muita.. 24 Punttila ym. 2016. Suolinnut. ● Suomen suolinnuston tila heikoin koko Pohjois-Euroopassa (Fraixedas ym

Welcome to Adobe GoLive

 1. en (parantanut elinmahdollisuuksia). Eniten ovat hyötyneet naurulokki, pikkulokki ja monet sorsat. Myös laulujoutsen, isokoskelo ja uivelo ovat runsastuneet.
 2. Kurjenrahkan kansallispuisto on Varsinais-Suomen maakunnassa usean kunnan alueella sijaitseva kansallispuisto. Se on noin 35 kilometrin päässä Turun keskustasta. Puiston pinta-ala on 29 neliökilometriä, ja se on Varsinais-Suomen suurin suojeltu, luonnontilainen suoalue. Puiston läheisyydessä on myös suovaltainen Vaskijärven luonnonpuisto.
 3. Monet suolinnut esiintyvät myös muilla aukeilla elinympäristöillä. Avosoiden ja rämeiden valtalinnut niittykirvinen ja keltavästäräkki pesivät myös rantaniityillä ja pelloilla, mutta pääosa niiden Suomen..
 4. Yhdessä lintujen puolesta. Suolinnut vetäytyvät pohjoiseen. • Jänkäsirriäinen taantunut Pöyrisvuomaa lukuun ottamatta • Arktisemmat kahlaajat, kuten suosirri ja vesipääsky

Kaupungin läheiselle länsiosalle on tyypillistä monien kulttuurilintujen, kuten varislintujen runsaslukuisuus. Itään päin mentäessä lajisto erämaistuu ja varsinkin suolinnut yleistyvät Kantola, Herman (säv). KORPIMAAN KAIKUJA (1998). Suolinnut. Keinänen, Aira (laulu). Keinänen, Väinö (säv, so Alueen vanhoissa metsissä tavataan useiden kolossa pesivien lintulajien lisäksi runsaasti erilaisia lahopuista riippuvaisia hyönteisiä.[19][42] Niitä on erityisesti Pukkipalon aarniometsän lahopuissa. Tällaisia lajeja ovat uhanalainen kovakuoriainen rosopehkiäinen sekä aiemmin uhanalaisina pidetyt ludelajit aarnilatikka ja ruskolatikka.[13][42] Pukkipalon perhoslajisto muistuttaa rehevän kuusisekametsän lajistoa, mutta siellä on myös suo- ja kosteikkolajeja. Harvinaisia tai uhanalaisia perhoslajeja Pukkipalosta ei hyönteiskartoituksessa ole löytynyt.[39]

Kemin-Tornion alueella vertailtaessa Tervolan Törmävaaran linnustoa v. 1915 (Merikallio1) vuosien 1981-83 tuloksiin (Rauhala2) on nähtävissä selviä eroja:Yleistyneitä lajeja ovat mm. harakka, räkätti- ja punakylkirastas sekä pönttöpesijät talitiainen ja kirjosiepppo. Ennen pöntöt olivat isoaukkoisia, lähinnä kottaraiselle tarkoitettuja, nykyisin on paljon myös pienempiä pönttöjä. Pensaikkojen laji pajusirkku on myös yleistynyt. Myös viherpeippo on pohjoisessa monin paikoin yleistynyt jopa pihapiirissä, samoin kuin sinitiainen ja punavarpunen.Kurjenpesän luontotuvan piha-alueella on keittokatos, Savojärvelle avautuva näköalatasanne sekä kuivakäymälä. Tupa, piha ja rantalaituri polkuineen on tehty esteettömiksi.[49][51][53] Luontotuvan yhteydessä sijaitsee myös kokoontumistila Kurkela, jonka voi vuokrata päiväkäyttöön kahdellekymmenelle hengelle. Kurkela on keittiön ja kokoontumistilan sisältävä entinen kesämökki, joka on kunnostettu vuonna 2004.[54] Kurjenpesän edustalta lähtee myös 6,7 kilometriä pitkä Savojärven kierroksen rengasreitti, kahden kilometrin pituinen Karpalopolun rengasreitti sekä pyörätuolillakin kuljettava polku Kuhankuonon rajapyykille.[49][51] Edellä mainittujen palvelujen perusteella Metsähallitukselle myönnettiin Länsi-Suomen läänin esteettömyyspalkinto vuonna 2007.[55] Varhaisimmat merkit ihmisasutuksesta Kurjenrahkan alueella on löydetty kansallispuiston eri osien keskellä sijaitsevasta Nousiaisten Saksalasta, joka nousi Ancylusjärven vedenpinnan yläpuolelle noin 5 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Saksalasta on löydetty kivikautisten työkalujen lisäksi joko pronssikaudelta tai varhaiselta rautakaudelta peräisin oleva kirves.[6][7][8][9] Ensimmäinen kirjallinen maininta alueesta on vuodelta 1381, jolloin Kuhankuonon rajakivi mainitaan Maskun ja Nousiaisten pitäjien rajapaikkojen luettelossa. Keskiajalla Kuhankuonon ympäristö oli rajapyykille ulottuvien kirkkopitäjien talollisten yhteismaata, niin kutsuttuja pitäjänmetsiä, jotka oli ilmeisesti perustettu jo 1300-luvulla. Ensimmäinen kartta Kuhankuonosta on kuitenkin vasta vuodelta 1550. Tässä kuninkaan kirjuri Jaakko Teitin laatimassa kartassa näkyvät rajakivelle ulottuvat seitsemän pitäjää. Rajakiistojen jälkeen tehtiin ensimmäinen tarkka kartta vuonna 1695.[8][9]

Luontoarvojen tunnistaminen ja suojelualueiden perustaminenmuokkaa muokkaa wikitekstiä

Useat edellä mainituista lajeista on lueteltu Euroopan unionin lintudirektiivin I liitteessä. Sen lisäksi puiston alueella elää kymmenen muuta liitteen suojeltavaksi määräämää lintulajia: huuhkaja, kalatiira, kapustarinta, liro, mehiläishaukka, pikkulepinkäinen, pyy, sinisuohaukka, suopöllö ja varpuspöllö.[13][28][38] Yhteensä kansallispuistossa pesii ainakin 68 lintulajia.[38] Vaikka Kuhankuonon ympäristössä oli harjoitettu kaskiviljelyä jo aiemmin, pysyvä asutus seudulle muodostui vasta 1700-luvulla. Perimätiedon mukaan alueen ensimmäiset pysyvät asukkaat olivat vuonna 1757 Savojärvelle muuttaneet Johan ja Maria Bärnstedt. Tosin jo vuoden 1695 karttaan on järven rannalle Pirtinmäkeen merkitty rakennus, joka oli tuolloin jo raunioitunut. Bärnstedtien sukunimeksi ilmoitetaan myöhemmissä lähteissä Saxla, jonka ajatellaan antaneen nimensä koko Saksalan alueelle. Vuosisadan loppupuolella ja 1800-luvun alussa Nousiaisten, Mynämäen, Yläneen ja Vahdon takamaille perustettiin useampiakin torppia.[8][9][10] Kuhankuonon ohella puiston suosituimpia käyntikohteita olivat vuonna 2007 tehdyn kävijätutkimuksen mukaan Savojärven eteläpuolella sijaitseva Kurjenpesän luontotupa sekä järven länsipuolella, mutta hieman kansallispuiston ulkopuolella sijaitseva Rantapiha, joka on Nousiaisten kunnan virkistysalue.[47][48] Kurjenpesän luontotupa on avoinna päivittäin. Siellä ei ole henkilökuntaa, mutta tuvassa on maksuton näyttely, johon kävijät voivat tutustua. Toukokuussa 2004 avatun luontotuvan ja sen näyttelyn tarkoitus on tehdä suo tutuksi eri vuodenaikoina kurjen näkökulmasta. Tuvasta saa myös muuta tietoa kansallispuistosta.[49][50][51][52]

Monille perhoslajeille suon kuivatus on kuolinisku Ap

 1. Kansallispuistossa kulkee useita merkittyjä polkuja. Puistossa palvelurakenteet, kuten nuotiopaikat ja laavut sekä polut, ovat Metsähallituksen ylläpitämiä, mutta puiston ulkopuolella niitä hoitavat yhdistykset.[57] Kaikki alueen polut kuuluvat Kuhankuonon retkeilyreitistöön. Reitistössä on kuusi viitoitettua rengasreittiä, joiden varrella on laavuja ja nuotiopaikkoja.[50][57][58] Kuhankuonon retkeilyreitistön kokonaispituus on yli 200 kilometriä. Puiston ulkopuolella retkeilyreitistöön kuuluvat lisäksi Maskun, Ruskon ja Raision alueilla kulkeva Suokullan reitti sekä Maskussa ja Ruskolla kulkeva Karevan kierto.[50][58] Reitistö yhdistää kansallispuiston myös läheiseen Vaskijärven luonnonpuistoon, ja eri reittejä kulkemalla puistossa ja sen ympäristössä voi tehdä jopa viikon mittaisia retkiä.[4][50][57] Talvisin latuja ei ylläpidetä säännöllisesti, mutta Nousiaisten Valpperista ajetaan useimmiten moottorikelkalla latu-ura Vajosuon kautta Kurjenrahkalle ja Pukkipaloon.[4][20][50][57]
 2. Nummien kosteissa osissa esiintyy erilaisia [[Suolinnut|suolintuja]], jotka ruokailevat tulvatasangoilla ja vuorovesilammikoissa.<ref name=birds />
 3. eläimet, suolinnut. kurkimäki. eläinvetoiset ajopelit, paisteeseen liittyvät
 4. Kokonaan kansallispuiston alueella kulkee vain yksi rengasreitti, edellä mainittu kahden kilometrin mittainen Karpalopolku, joka kulkee Kurjenpesän luontotuvalta Kuhankuonolle ja takaisin. Lisäksi Savojärven kiertävä 6,7 kilometrin pituinen Savojärven kierros kulkee lähes kokonaan puiston sisällä.[57] Muut rengasreitit, kuten yhdeksän kilometrin pituinen Pukkipalon reitti ja kolmenkymmenen kilometrin pituinen Vajosuon vaellus, kulkevat suurelta osin puiston ulkopuolella. Kansallispuistossa kulkeva Pukkipalon noin kilometrin pituinen luontopolku vanhan metsän lajistosta kertovine tauluineen on osa Pukkipalon reittiä. Luontotuvalta Kuhankuonon kautta Rantapihaan johtava polku, Töykkälästä Kuhankuonolle johtava polku Kurjenrahkan suon yli sekä Vajosuon reunaosissa kulkeva polku ovat puolestaan osa Vajosuon vaellus -reittiä.[57][59]
 5. Suolinnut pärjäsivät hyvin. Siinä missä moni eteläinen lintu saattoi jäädä pesimään Suomen eteläpuolelle, pohjoisia lajeja tavattiin meillä tänä kesänä selvästi tavallista laajemmalla alueella

Kokonaan maastamme saattavat kadota monet pohjoiset metsälinnut, suolinnut ja erityisesti tunturilinnut, kuten kiiruna ja pulmunen soiden kuivaaminen. dc.subject.other. suolinnut

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot

 1. kanssa alue on kaikkien siellä tavattavien lajien kannalta valtakunnallisesti merkittävä. Suolinnut. taantuvat koko maassa voimakkaasti (www.luonnontila.fi/fi/indikaattorit/suot/su7‐soiden‐
 2. Lisäksi Mikkola-Roosin (1996) mukaan lasketut lajikohtaiset suojeluarvopisteet. Varsinaiset suolinnut (Väisänen ym. 1998) alleviivattu
 3. Pilpasuon eteläreunan nuotiopaikka lähteineen on myös suosittu retkeilykohde. Kurki, monet isot petolinnut sekä muut tyypilliset suolinnut ovat helposti havaittavissa alueeseen tutustuttaessa

Kurjenrahkan kansallispuiston alueella on kaksi järveä, Savojärvi ja Lakjärvi, joista Savojärvi on selvästi suurempi. Sen kokonaispinta-ala on 124 hehtaaria, ja kansallispuistoon siitä kuuluu järven pohjoisosassa 64 hehtaaria. Savojärvi on dystrofinen, suorantainen järvi, joka saa vetensä ympäröiviltä soilta. Se sijaitsee Nousiaisten, Mynämäen ja Pöytyän kuntien alueella ja toimii myös Turun kaupungin vesivarastona.[16][34] Lakjärvi on vain kolmen hehtaarin suuruinen, suorantainen järvi Mynämäen kunnan alueella. Se sijaitsee nimensä mukaisesti Lakjärvenrahkan koilliskulmassa ja laskee vetensä Mynäjokeen. Kansallispuiston soilla on lisäksi satakunta pientä allikkoa.[34][35] Kurjenrahkan kansallispuiston tunnetuin nähtävyys on seitsemän kunnan rajapyykki Kuhankuono, jonne on enimmillään ulottunut kahdeksan kuntaa.[9][44] Vuodelta 1773 olevan tiedon mukaan Kuhankuono-nimi tulee rajakiven sijaintipaikan muodosta, sillä kivi sijaitsi ison suosaarekkeen länsilaidalla nokkaa eli kuonoa muistuttavalla terävällä kalliopaadella.[44] Vaihtoehtoisen selityksen mukaan nimi tarkoittaa erärajoja ja eräteitä viitoittavaa merkkipaikkaa.[9] Seututie 204:ltä on kivelle matkaa noin kilometri.[3] Vähä-Välisaaressa, Kuhankuonosta noin 400 metriä lounaaseen on paikalla surmatun 16-vuotiaan punakaartilaisen Ahti Jalosen hauta ja yksinkertainen muistokivi.[16][45][46] Niistä monet ovat vaikeuksissa: Etelä- ja Keski-Suomen soista on ojitettu jo yli 80 prosenttia ja monien suoeläinten ja -kasvien kannat ovat romahtaneet. Perhosten lisäksi myös suolinnut ovat vähentyneet 219 Pikkulinnusta. (Kyhkyset. Suolinnut eli kahlaajat.) (jatk.) Satakunta nro 51 18.12.1875 Muutoksia on tapahtunut myös Perämeren linnustossa viime vuosikymmeninä, vaikka ympäristömuutokset siellä ovatkin olleet aika vähäisiä. Lapintiira on säilyttänyt asemansa meren luodoilla, mutta varsinkin selkälokki on oleellisesti vähentynyt. Muut lokit, varsinkin naurulokki, harmaalokki, merilokki ja pikkulokki ovat yleistyneet. Merihanhi on palannut pesimälinnuksi.

Tylsyys, kuinka kirjoittaa verkosto? - tylsyyttä, - kirjoittamalla

Politikointia soiden luontoarvoilla - Keskisuomalaine

 1. käynyt suhteellisen vähän ihmisiä, mutta 2010-luvun aikana puiston käyntimäärät ovat moninkertaistuneet. Esimerkiksi vuonna 2009 kävijöitä oli noin puolet kaikkien Suomen kansallispuistojen kävijämäärien keskiarvosta. Silloin puistossa vieraili noin 28 500 ihmistä, mikä oli noin 1,5 prosenttia kaikista Suomen kansallispuistojen vierailijoista.[68] Kävijämäärä on selvässä kasvussa, esimerkiksi vuonna 2016 kävijöitä oli 65 900, joka on 2,3 prosenttia kaikista kävijöistä, ja osuus keskiarvosta oli kivunnut noin 90 prosenttiin. Vuosien 2009 ja 2016 välillä kansallispuistojen määrä kasvoi neljällä 39 puistoon, ja niiden vuotuinen yhteiskävijämäärä oli noussut 2,8 miljoonaan kävijään. Neljässä eniten vierailluissa puistossa – Pallas-Yllästunturin, Nuuksion, Urho Kekkosen ja Oulangan kansallispuistoissa – oli vuonna 2016 yhteensä 1,37 miljoonaa kävijää eli lähes puolet kaikista kansallispuistojen kävijöistä.[69] Kävijätutkimuksen perusteella Kurjenrahkan kansallispuisto on tyypillisesti perheiden päiväretkikohde, jonka reiteille tullaan omalla autolla etenkin syksyisin ja viikonloppuisin, keskimäärin neljän-viiden tunnin retkille. Kävijät ovat enimmäkseen turkulaisia, ja heille puisto on tavallaan lähivirkistysalue.[74][47][75] Turun kaupunki on myös järjestänyt puistossa monenlaista liikuntatapahtumia, kuten lumikenkäkierroksia, hiihtoretkiä ja erilaisia ulkoilupäiviä.[76][77][78] Mynämäen kunta järjestää kansallispuistossa alakoululaisille luokkaretkiä.[79]
 2. Kosteikko-linnut. Metsälinnut. Suolinnut. Tunturilinnut. Virkkala et al
 3. Kurjenrahkan kansallispuisto perustettiin lopulta 19. joulukuuta 1997 annetun lain perusteella Etelä-Suomessa poikkeuksellisen edustavan suo- ja metsäluonnon suojelemiseksi, soiden ja metsien eliölajien säilyttämiseksi, yleiseksi luonnonnähtävyydeksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten.[15] Laki kansallispuistosta astui voimaan 1. tammikuuta 1998, jolloin Varsinais-Suomen mantereen ensimmäinen ja koko maan 32. kansallispuisto syntyi – 20 vuotta periaatepäätöksen jälkeen ja viimeisenä ohjelmassa luetelluista puistoista.[9][14][15] Vastaperustettu puisto muodostui 25,4 neliökilometristä valtion omistamia maita, jotka sijaitsivat Turun kaupungin lisäksi Auran, Lemun, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pöytyän, Vahdon ja Yläneen silloisissa kunnissa. Puiston alueesta 1 980 hehtaaria oli suota, 500 hehtaaria metsää ja 65 hehtaaria vesialueita.[15][16]
 4. Lapissa tilanne on ollut hankalin, sillä siellä varsinkin suolinnut kuten laulujoutsen, metsähanhi ja kurki kärsivät kylmästä kesä-heinäkuusta
 5. ja isot linnut, kuten eestissä talojen piipuissa asustava haikara. Suolinnut on aina myös kiehtoneet, kurki ja kuovi.. kaikki pitkänokkaiset - ja jalkaiset. Sitte en tiijä mikä on se tavanomainen lintu..
 6. Vesi- ja suolinnut Metsästyskausi: 20.08 - 31.10. Kyttäys- ja houkutusjahteja järjestämme suuren suolammen rannalla. •Lehtokurpalle voidaan pitää etsintä-, kyttäys..

Yleiskuvamuokkaa muokkaa wikitekstiä

Kulkuyhteyksien puute piti seudun kauan myös harvaan asuttuna. Seututie 204:n rakentaminen Turusta Paattisten kautta Yläneelle 1930- ja 1940-luvuilla sekä toinen maailmansota muuttivat kuitenkin tilannetta. Savojärven pohjoispuolelle Yläneen Raasinkorpeen perustettiin vuonna 1939 puolustusvoimien ampuma-alue, johon kuului myös Lammenrahkan suo. Lisäksi alueelle tuli lisää maanomistajia, kun valtion maille perustettiin useita rintamamies- ja siirtolaistiloja. Valtion metsistä muodostettiin myös viisi yhteismetsää siirtoväen metsäpalstoiksi. Uusien asukkaiden vuoksi seudun väkiluku oli korkeimmillaan 1950- ja 1960-luvuilla. Silloin myös soita hyödynnettiin nostamalla turvetta turvepehkua varten ja niittämällä heinää.[8] Lisäksi alueen metsiä kaadettiin 1950-luvun puoliväliin asti suurissa hakkuissa, jotka vaativat paljon työvoimaa.[11] Kurjenrahkan suon avo-osalla kasvaa ainakin 14:ä rahkasammallajia, kuten jokasuonrahkasammalta ja rusorahkasammalta, sekä monia sarakasveja, kuten tupasvillaa, tupasluikkaa ja rahkasaraa. Allikkojen kasveja ovat muun muassa ulpukka, leväkkö ja valkopiirtoheinä.[13][28][32] Pukkipalon aarnialueelle luonteenomaisia ovat runsaiden karhunsammalkasvustojen lisäksi vanamot, talvikit ja oravanmarjat. Kämmekkäkasveista Pukkipalossa kasvaa sekä maariankämmekkää että yövilkkaa.[38] Kurjenrahkan suon Mustasaaren lehdossa tavataan muun muassa metsälehmusta, tervaleppää sekä aluskasvillisuutena sinivuokkoa, käenkaalia ja kieloa.[28]

 • Astrid lindgren veljeni leijonamieli.
 • Käärme lisääntyminen.
 • Maksulliset muovikassit.
 • Ido arabia.
 • Itävaltalainen kahvi.
 • Minecraft wii hinta.
 • Twintip siteiden asennus.
 • Tibet karta.
 • Shell jäähdytysneste.
 • Työharjoittelu saksassa.
 • Oulun energia sähkösopimus.
 • Induktioliesi syöpä.
 • Bic swift code swedbank sweden.
 • Tuhkelo.
 • Niinisto trump press.
 • Liköörikarkit alkometri.
 • Saksan osavaltiot.
 • Jalkapallo jyväskylä naiset.
 • Pursiheimo asuntoja vuokrattavana.
 • Antenniasennus hyvinkää.
 • Kainuun keskussairaala pysäköinti.
 • Itä suomen lehmä.
 • Game of thrones filming locations croatia.
 • Vamos turku.
 • Mot mitä oli tutkittava.
 • Keppihevosen loimen teko.
 • Luumu kaneli rahka kääretorttu.
 • Urheilu valokuvaus.
 • Pääseekö niskakyhmystä eroon.
 • Naamiaistarvikkeet.
 • Riskienhallinta työkalut.
 • Spyder 4 elite.
 • Bmw gs 1200 kokemuksia.
 • Palvelu dna fi dna.
 • Novita lehti talvi 2017.
 • Sivisverkko ok sivis fi.
 • Kelkka drinkki hinta.
 • Romarriket familjeliv.
 • Kipu imusolmukkeissa alkoholi.
 • Las palmas old town.
 • Vesilasi käyttö.