Home

Kuntalaki otto oikeus

You just clipped your first slide!

10 Esteellisyysperusteet Viranhaltija tai luottamushenkilö on esteellinen seuraavissa tapauksissa: Osallisuusjäävi: Henkilö tai hänen 1 3 kohdissa mainittu läheisensä on asianosainen Edustusjäävi: henkilö tai hänen 1 3 kohdissa mainittu läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa Intressijäävi: asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa henkilölle tai hänen1 kohdassa mainitulle läheiselleen Ritva Salisma2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.11.2013 Dnro OKV/582/1/2012 1/5 ASIA Työ- ja elinkeinotoimiston päätös starttiraha-asiassa KANTELU A osoitti 14.4.2012 oikeuskanslerille kantelun koskien työ- ja elinkeinotoimiston

Velallisena ulosotossa

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Jos kunnan tai kuntayhtymän toiminnassa on kyse julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten palvelujen tuottamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on vuoden 2016 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua.Velallisen oma ja kahden velallisen elatuksen varassa olevan lapsen suojaosuus on 1166,10 € kuukaudessa (30 x (22,63 + 8,12 + 8,12) = 1166,10)Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Tulorajaulosmittauksessa velallisella on oikeus kahteen vapaakuukauteen vuodessa ja ne annetaan viran puolesta. Muilla perusteilla vapaakuukausia annetaan velallisen pyynnöstä enintään yhteensä kolme vuosittain. Kirkkonummen kunta Minutes 1/2017 1 (15) Meeting 16.08.2017, klo 17:24-21:32 date Meeting Kokoushuone Kajanus (5. krs) location Meeting topics 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus Otto-oikeus. Päätöksen perusteleminen. Kuntalaki ja kunnan hallintosääntö. Viranomaisen itseoikaisu. Kokousmenettely

Kuntaliitt

 1. Kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle.
 2. Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
 3. 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 975/00.02.02/2018 57 Vapaa-aikalautakunnan otto-oikeusmenettely Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus 26.9.2018: Raision kaupunginhallitus on päättänyt 21.5.2018 118 Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lakiasiat Kuntaliitto

Talous Kuntaliitto

 1. Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
 2. -Otto Wagner Architecture - Free Autocad Blocks & Drawings Download Center
 3. en v. 2020-2021
 4. Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Päätöksentekomenettelyn säädöspohja Päätöksenteon perusteet kirjattu perustuslakiin 2 oikeusvaltioperiaate -julkisen vallankäytön tulee
 5. taa.
 6. Valtuusto voi asettaa alueellisia lautakuntia tai johtokuntia edistämään kunnan osa-alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Valtuusto voi päättää, että alueellisen toimielimen jäsenet tai osa jäsenistä valitaan kunnan asianomaisen osa-alueen asukkaiden esityksestä.
 7. tatavat ratkaisevat, kuntalaki luo edellytyksiä ja kannustaa Osallistumisen..

Kuntalistaus Kuntaliitto

 1. Lapin sairaanhoitopiiri Lapin keskussairaala PL 8041, 96101 ROVANIEMI  +358 16 3281 http://www.lshp.fi kirjaamo@lshp.fi
 2. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.
 3. taedellytyksistä.
Kokeilut | Kuntaliitto

Perehdytys hallinnon opiskelijaedustajana toimimiseen uusille hallopedeille 2014 Elias Laitinen Koulutuspoliittinen asiantuntija, AYY elias.laitinen@ayy.fi 050 520 9438 Mikä hallopedi? Aalto-yliopiston Tietojasi käsittelevät vain tunnistetut terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn, kun he toimittavat sinulle lääkkeitä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

Kuntalaki 410/2015 - Säädökset alkuperäisinä - FINLE

Lisäksi oikeus langetti useita lyhyempiä ehdollisia ja ehdottomia vankeustuomioita. Oikeus piti amfetamiinimäärää poikkeuksellisen suurena ja katsoi, että rikoksella tavoiteltiin huomattavaa.. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.6) jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asioista;

Sairaanhoitopiirien yhteystiedot Kuntaliitto

Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa 2. Jos palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuus, ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä palkasta kaksi kolmasosaa (tulorajaulosmittaus 2/3 x (palkka – suojaosuus)). Kielitoimiston sanakirja on Kotimaisten kielten keskuksessa laadittu suomen yleiskielen sanakirja

Kuntalaki sihteerill

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä tässä laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön.

Valmistelun aikana kuullaan asukkaita ja muita osallisia tarpeen mukaan. Sovellettavat lait ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, kuntalaki ja hallintolaki 10) menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta;

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.3.2017 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/561/00.00.00/2017 Sisältöalue Sivutoimet, esteellisyys Säännökset joihin määräysten/ohjeiden antaminen perustuu Kuntalaki on kuntien toimintaa säätelevä laki vuodelta 1995. Laissa määritellään muun muassa kunnan hallinnon järjestämisestä ja päätöksentekomenettelystä. Laissa säädetään muun muassa asukkaiden.. Sääntöohjaus Uuden kaupunginvaltuuston perehdyttämisseminaari 23.5.2017 Peurunka Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski Kaupunginlakimies Anna Vuorela Palvelujohtajat Palvelujohtajat Palvelujohtajat Palvelujohtajat

Julkisen hallintotehtävän kunta voi kuitenkin antaa muulle kuin viranomaiselle vain, jos siitä erikseen lailla säädetään. Arvostelussa Antero Jyrängin Kansa kahtia, henki halpaa : oikeus sisällissodan Suomessa? Mitä oikeudelle tapahtui kansalaissodan aikana? Tutkijan näkökulma

Kunnat ovat kestävän kehityksen kunkkuja | Kuntaliitto

Ulosmittauksesta lähetetään velalliselle ennakkoilmoitus, joka sisältää tiedot perittävästä velasta, suojaosuudesta sekä ulosmittauksen ajankohdasta. Jos ennakkoilmoituksessa olevat tiedot ovat virheellisiä tai velallinen haluaa esimerkiksi maksaa velan, hänen tulee ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan kihlakunnanulosottomieheen.Valtuuston suljetussa kokouksessa esitetyt ja siinä käydystä keskustelusta laaditut asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa säädetään.

Timo Reina | Kuntaliitto

Palkan ulosmittaus - Oikeus

II Yleinen hallinto-oikeus, 1. Julkishallinnon valtiosääntöiset perusteet (s. 81-108). Kuntalaki (410/2015), luku 16. Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930) 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; Esteellisyys kaavoituksessa Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sampsa Matilainen Lakiklinikka 12.9.2012 Sampsa Matilainen lakimies OTK, TkL Esteellisyys tapauskohtaista harkintaa esteellisyyssäännöksillä pyritään Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.Satalinnan sairaala Satalinnantie 77, 29200 HARJAVALTA +358 2 535 3011 http://www.satasairaala.fi kirjaamo@satasairaala.fi

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille

3) kunnanhallitus on 96 §:n nojalla jättänyt valtuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta. Aluelautakuntien toiminnan käynnistäminen - hallinnon järjestäminen Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen 28.11.2012 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO HALLINTO-ORGANISAATIO PALVELUORGANISAATIO 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;Äänioikeus kuntavaaleissa on lisäksi Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa olevalla ja tällaisen henkilön perheenjäsenellä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, ja jolla on asuinpaikka kyseisessä kunnassa väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä, jos:

otto-oikeus · Issue #1900 · Finto-ehdotus/YSE · GitHu

Yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan 126 §:ssä tarkoitettua tehtävää, jos: Kuntalaki, kaupunkistrategia ja Pori-sopimus velvoittavat huolehtimaan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien edellytyksistä osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan

Tampereen yliopistollinen sairaala, TAYS Keskussairaala PL 2000, 33521 TAMPERE +358 3 311 611 http://www.pshp.fi kirjaamo@pshp.fi Jos kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, kuluttajan oikeus peruuttaa kauppa pitenee normaalin peruuttamisajan päättymisestä 12 kuukauteen Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Jos kokouksessa läsnä oleva henkilö käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään asianmukaisesti. Jos kehotusta ei noudateta, puheenjohtaja voi määrätä henkilön poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Ritva Salisma projektijohtaja 1 18.2.2013 Kunnan toimielimet valtuusto kaupunginhallitus ja sen jaostot lautakunnat ja niiden jaostot 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

Kuntalaki - Wikipedi

Esteellisyysohjeet luottamushenkilöille Hallintoharjoittelija, hallinto- ja oikeustieteen yo Tuomo Sallinen. Syksy 2013 6.8.2013 1 Luottamushenkilöt Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut, Kaupunginhallitus 59 19.02.2018 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 59 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 165 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus Luottamuspuheenjohtajiston rooli ja tehtävät sekä suhteet johtaviin viranhaltijoihin Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä Kiimingin seurakuntakeskus 23.3.2019 Lakimiesasessori Mari Aalto 23.3.2019 Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Jos valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan, mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään.Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto.

Hyvä tietää hallintomenettelystä Työelämätoimikuntien webinaari 30.1.2019 ja 7.2.2019 Sanna Haanpää Lakimies Työelämätoimikunnat Opetushallitus asettaa ja nimittää kuhunkin enintään yhdeksän jäsentä Työelämätoimikunnat Suojaosuus lasketaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus palkanmaksukauden päivien lukumäärällä. Jos palkka tai muu tulo maksetaan kalenterikuukaudelta, päivien lukumäärä on aina 30.Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala, OYS PL 10, 90029 OYS +358 8 315 2011 http://www.ppshp.fi kirjaamo@ppshp.fiKuntien yhteistoimintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia eikä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettua lakia (349/2007), jos yhteistoiminnassa on kyse julkisista hankinnoista annetun lain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän hankinnasta sen sidosyksiköltä, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulta sidosyritykseltä tai yhteisyritykseltä tai jos yhteistoimintaan ei muutoin sovelleta edellä mainittuja lakeja.

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.1) Jos velalliselle on jo aiemmin myönnetty lykkäys ja uusi lykkäys vaarantaisi olennaisesti hakijan maksunsaantioikeuden;2) Jos kyseessä on harkinnanvarainen lykkäys ja hakijan maksunsaantioikeus vaarantuisi olennaisesti; tai3) Jos työttömyys on kestänyt vain lyhyen ajan eikä lykkäyksen myöntämiselle ole erityisen painavia syitä.Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän toimikaudestaan. Edellä 30 §:n 3 momentissa tarkoitetut toimikunnat asetetaan enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi.

Kuntalaki - tausta ja tulkinnat. Kuntalaki : tausta ja tulkinnat. Tekijä: Heikki Harjula; Kari Prättälä Kustantaja: Talentum Oyj (2015) Saatavuus: Tuote ei tilattavissa Valtuusto voi päättää, että valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakuntien ja valiokuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä. Tilaa Demokraatti. Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895. Kaikki ei ole sitä miltä näyttää

Яндекс Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään Otto Seppalainen. Instagram @otto_seppalainen. Add to collection. Print showcard Sivulla listataan Suomen kunnat, niiden yhteystiedot sekä vaakunat. Täältä löytyvät kaikki kuntavaakunat ja maakuntavaakunat. Tarjolla myös muuta kuntakohtaista tietoa, kuten kuntanumerot, naapurikunnat sekä kansainväliset ystävyyskunnat.

Lesken otto-oikeus - Minile

Keski-Pohjanaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite Keski-Pohjanmaan keskussairaala Mariankatu 16–20, 67200 KOKKOLA +358 6 826 4111 http://www.soite.fi kirjaamo@soite.fi Learn how Ottobock prosthetics, orthotics, seating, and mobility options can help you regain or maintain your mobility, including stories from the people who use our products every day Kunta tai kuntayhtymä voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten, jollei jäljempänä toisin säädetä. Kunnallinen liikelaitos toimii kunnan tai kuntayhtymän osana. Liikelaitoksen perustaminen edellyttää erikseen tehtävää päätöstä.

Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.Kunta voi luottamushenkilöltä saadun valtuutuksen perusteella periä tälle maksetusta palkkiosta tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun luottamushenkilömaksun, jonka kunta tilittää puolueelle tai puolueyhdistykselle. Perittyjen luottamushenkilömaksujen määrä on ilmoitettava kunnan tilinpäätöksessä. 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Käsittelyaikojen määrittely. Lähtökohdat. Otto-oikeus. Päätöksen perusteleminen. Kuntalaki ja kunnan hallintosääntö. Viranomaisen itseoikaisu. Kokousmenettely Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Jukka Hakola | KuntaliittoMinna Karhunen | Kuntaliitto

Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.Yhtymäkokouksen julkisuuteen sovelletaan, mitä valtuuston kokouksen julkisuudesta säädetään 101 §:ssä. Yhtymäkokousedustajan esteellisyyteen sovelletaan, mitä valtuutetun esteellisyydestä säädetään 97 §:ssä.Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.3 Julkisuus ja salassapito Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta pääsääntönä julkisuus ja avoimuus - läpinäkyvyys kuntalaisilla mahdollisuus valvoa hallintoa, vaikuttaa, valvoa oikeuksiaan 1. julkiset asiakirjat viranomaiselle toimitettu asiakirja, päätös - julkisia 2. asiakirjat, jotka eivät vielä ole julkisia julkisuus viranomaisen harkinnassa, perustellusta syystä ei julkinenKuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.Velallisen sairaus, työttömyys, velallisen maksama elatusapu tai muu erityinen syy voidaan ottaa huomioon ulosmittauksessa.

Missä Talletus? - Otto

17 Otto-oikeus ei koske opetustoimen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksilöön kohdistuvia asioita oppilaat asiakkaat potilaat ei koske lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita rakennusluvat sijoitusluvat ympäristöluvat yksityistietoimitukset15 Mitä esteellisyys aiheuttaa? Esteellinen virkamies, työntekijä tai luottamushenkilö ei saa osallistua eikä olla läsnä päätöstä tehtäessä (ei edes valmistelussa), kun asia koskee häntä tai hänen läheistään. Esteellinen henkilö on itse velvollinen ilmoittamaan esteellisyytensä; myös muiden huomautettava, jos ei itse huomaa Tarvittaessa jäsenen on kutsuttava varahenkilö tilalle Tarvittaessa voidaan kuitenkin kuulla asiantuntijana

Etusivu - Korkein hallinto-oikeus

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.Pikahaussa katkaisumerkki *, esim. opintotu* ja takaisinpe* Laveampi haku tai-sanalla, esim. avopuol* tai aviopuol*. Kokeile myös tarkennettua hakua. Katso ohjeet.HUS - Porvoon Sairaanhoitoalue PL 500, 06151 PORVOO +358 19 54 821 http://www.hus.fi  keskuskirjaamo@hus.fiValtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä.Kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jokaisella kunnalla on toimielimessä vähintään yksi kunnan valitsema jäsen.

Tuula Kock | KuntaliittoKauko Hartikainen | Kuntaliitto

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.Alueellisen toimielimen tehtävänä on kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen sekä kunnan osa-alueen kehittäminen. Alueelliselle toimielimelle tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa sekä asioissa, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.

Kuntalaki. Open government. Osallisuus ja aluetyö Vantaalla. Asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtajalla on läsnäolo-oikeus kokouksiss Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 134 €. Kuntalaki - tausta ja tulkinnat -teoksella on vakiintunut asema kuntia koskevan peruslain tulkinnassa. Kirjassa käsitellään kattavasti kuntalain sisältö, oikeuskäytäntö ja yhteydet muuhun.. ‹ › OTTO internetinė parduotuvė: drabužiai, avalynė, suknelės, batai, apranga, baldai, technika. Naujos prekės Mitä edellä 1 momentissa säädetään palveluista, sovelletaan myös tavaroiden myyntiin kilpailutilanteessa markkinoilla.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että Hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu palvelussuhde kuntaan ei kuitenkaan tee luottamushenkilöä, viranhaltijaa eikä työntekijää esteelliseksi asiassa, jossa kunta on asianosainen. Jos luottamushenkilö on palvelussuhteensa perusteella esitellyt tai muuten vastaavalla tavalla käsitellyt asiaa, hän on kuitenkin esteellinen.Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.HUS, Hyvinkään sairaanhoitoalue Sairaalakatu 1, 05850 HYVINKÄÄ +358 19 45 871 http://www.hus.fi keskuskirjaamo@hus.fi19 Oikaisuvaatimus asianosainen tai kunnan jäsen myös viranhakija, tarjouksentekijä toimielin käsittelee oikaisuvaatimuksen eikä koko asiaa sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella tehtävä 14 päivässä tiedoksisaannista Kuntalaki

Kunnan tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

Valtiovarainministeriö seuraa yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön valmistelussa.Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 momentin nojalla oikeus tehdä kunnallisvalitus. Päätöksenteko- ja kokousmenettely Reino Hintsa Johtosäännöt 1) työnjakosäännöt, kuka tekee?: kunnanhallituksen johtosääntö, päävastuualueiden johtosäännöt 2) koordinointisäännöt, miten tehdään?: hallintosääntö, Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2013 1 (9) Päätöshistoria 12.03.2012 268 HEL 2012-002221 T 03 01 02 Päätös Johdanto Hallitusjäsenyys päätti antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle seuraavan selvityksen Kuntalehti uutisoi ja taustoittaa kunta- ja maakunta-alan tärkeimmät tapahtumat ja ilmiöt..

1) yhteisen toimielimen tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun siirtymisestä;Kuntavaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.

Стиль. Отто Мелис. Otto Mellies. Актер. годы активности 1973 - 2013 Luottamushenkilön asema kunnallis- ja hallinto-oikeuden oikeuden näkökulmasta Kunnan jäsenyys kunnan asukas yhteisö, laitos, säätiö, jolla on kotipaikka kunnassa se, joka omistaa kiinteistön kunnassa 2 Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON 4) kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista annetun lain 10 §:ssä tarkoitetulle sidosyksikölle taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulle sidosyritykselle tai yhteisyritykselle;

 • Chevrolet camaro avo.
 • Pomeranianin pennut.
 • Frakki vuokraus lahti.
 • Tutkimuksen tekeminen.
 • Ko pha ngan nähtävyydet.
 • Bemetson liuos päänahkaan.
 • Tapio metsänhoito.
 • Pienten perhe jaksot.
 • J kirjaimella alkavia nimiä.
 • René goscinny kirjat.
 • Lara gut.
 • What is the meaning of life 42.
 • K tuoli.
 • Vauva rohiseva hengitys.
 • Manta myrsky 1972.
 • Jormungand meaning.
 • Connemara orit.
 • Madagaskarin sää.
 • 2x2 ohmin subbarin kytkentä.
 • Piimä huurre.
 • Epson tulostin offline.
 • How to become an au pair.
 • Tommy hilfiger sophisticated sport for her.
 • Vesimelonikakku hai.
 • Uusi päivä jakso 705.
 • Kylli täti setä.
 • Älskaren nationella prov.
 • Buenas migas 1 myydään.
 • Seinäjoki tulipalo 2018.
 • Lasten oikeuksien päivä tehtäviä.
 • Päiväkirjan aloitus.
 • Mmstore helsinki.
 • Opi sokos.
 • Bilder münstertal schwarzwald.
 • Iphone 6s plus wikipedia.
 • Restaurang mårtenstorget lund.
 • Krups kahvinkeitin hinta.
 • Goethe und schiller werke.
 • Samshield miss shield kypärä.
 • Wasserburger zeitung redaktion.
 • Valaisinpistotulpan asennus.